Νόμος 3850/10

Ν3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, (ΦΕΚ 84/Α/2010), 02-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αιτιολογική έκθεση νόμου 3850/2010

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

 

Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση

 

Άρθρο 4: Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων - Εκπρόσωποι των εργαζομένων

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και εκπροσώπου εργαζομένων

Άρθρο 6: Αριθμός μελών Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων - Υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 7: Εκλογή μελών Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων - Προστασία

Άρθρο 8: Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της επιχείρησης

Άρθρο 9: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

Άρθρο 9Α: Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ

Άρθρο 10: Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 11: Προσόντα τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 12: Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 13: Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

Άρθρο 14: Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 15: Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

Άρθρο 16: Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 17: Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας

Άρθρο 18: Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

Άρθρο 19: Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο - Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 20: Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Άρθρο 21: Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Άρθρο 22: Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων

Άρθρο 23: Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Άρθρο 24: Γνωμοδοτική επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Άρθρο 25: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο

 

Άρθρο 26: Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Άρθρο 27: Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Άρθρο 28: Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για τις οικοδομές και τα εργοταξιακά έργα και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος - Σαλαμίνας

 

Κεφάλαιο Δ: Κτιριολογικές απαιτήσεις

 

Άρθρο 29: Σχεδιασμός χώρων εργασίας

Άρθρο 30: Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 31: Συντήρηση - Έλεγχος

Άρθρο 32: Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας

Άρθρο 33: Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές

 

Άρθρο 34: Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών

Άρθρο 35: Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

 

Άρθρο 36: Ορισμοί

Άρθρο 37: Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών,εισαγωγέων και προμηθευτών

Άρθρο 38: Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 39: Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 40: Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 41: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

 

Άρθρο 42: Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 43: Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 44: Ειδικές διατάξεις για εργαζομένους σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 45: Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

Άρθρο 46: Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Άρθρο 47: Ενημέρωση εργαζομένων

Άρθρο 48: Εκπαίδευση εργαζομένων

Άρθρο 49: Υποχρεώσεις εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Η: Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση

 

Άρθρο 50: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 51: Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης

Άρθρο 52: Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις

Άρθρο 53: Επαγγελματικός προσανατολισμός

Άρθρο 54: Χρονικά όρια εργασίας

Άρθρο 55: Αμοιβή

Άρθρο 56: Άδειες

Άρθρο 57: Βιβλιάριο εργασίας

Άρθρο 58: Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες

Άρθρο 59: Μητρώο ανηλίκων

Άρθρο 60: Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης

Άρθρο 61: Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες

Άρθρο 62: Ιατρικές εξετάσεις

Άρθρο 63: Ιατρική πιστοποίηση

Άρθρο 64: Αξιώσεις ανηλίκων

Άρθρο 65: Εργασιακό περιβάλλον - Κίνδυνοι - Πρόληψη

Άρθρο 66: Απαγόρευση εργασίας

Άρθρο 67: Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 68: Ναυτική εργασία

 

Κεφάλαιο Θ: Τελικές διατάξεις - κυρώσεις

 

Άρθρο 69: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 70: Παροχή στοιχείων - Εχεμύθεια οργάνων

Άρθρο 71: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 71Α

Άρθρο 72: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 73: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κώδικα.

 

2. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Νομαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας νοούνται, αντιστοίχως, οι κατά τον παρόντα κώδικα Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων και το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

 

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.