Νόμος 3852/10 - Άρθρο 246

Άρθρο 246: Μετατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και αντιστρόφως.

 

β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν είναι επιτρεπτή πριν από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μετάταξη σε θέση για την οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσης, με διορισμό, δεν είναι δυνατή.

 

Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).

 

2. α. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των συλλογικών οργάνων Διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τόσο του φορέα της οργανικής θέσης, όσο και του φορέα υποδοχής, με κοινή απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων. Ειδικώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το συλλογικό όργανο Διοίκησης του φορέα υποδοχής συνεκτιμά, τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία ζητά να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη, τόσο του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όσο και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώμη του οικείου περιφερειάρχη.

 

β. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, για την αυτή θέση, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.

 

3. Για τις Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 9 παράγραφος 22 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), όπως ισχύουν.

 

4. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης, όταν στο φορέα στον οποίο και πραγματοποιείται δεν υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).

 

5. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.