Νόμος 4440/16 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τελικές - καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις:

 

α) σε πολιτικά γραφεία του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), σε γραφεία αιρετών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990) και των άρθρων 2 και 3 του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990), σε γραφεία Κομμάτων και Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

β) στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού,

 

γ) στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,

 

δ) στα Ελεγκτικά σώματα της Διοίκησης, για θέσεις επιθεωρητών - ελεγκτών,

 

ε) σε Ειδικές Υπηρεσίες και Κοινές Γραμματείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) και στη ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και σε υπηρεσίες συντονισμού, εφαρμογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων,

 

στ) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 του νόμου 3691/2008, (ΦΕΚ 166/Α/2008)),

 

η) στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (άρθρο 9 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015)),

 

θ) στην ΕΣΔΔΑ, για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων,

 

ι) στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).

 

ι)α) στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης. Οι αποσπάσεις σε θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του.

 

ι)β. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ι)γ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος,

 

ι)δ) σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης,

 

ι)ε) στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς,

 

ι)στ) στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών,

 

ι)ζ) στην Αττικό Μετρό ΑΕ,

 

ι)η) στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ),

 

ι)θ) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ),

 

κ) στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

 

κ)α) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

κ)β) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και σε φορείς του άρθρου 68 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 3 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και του άρθρου 26 παράγραφος 3 υποπαράγραφος β' του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006), καθώς και σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

 

κ)γ) στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

κ)δ) στο Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, του άρθρου 2 παράγραφος 3Α του νόμου 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α/2011).

 

κ)ε) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 692/1977 (ΦΕΚ 260/Α/1977) και το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α/2014), όπως ισχύουν.

 

κ)στ) στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

κ)ζ) στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017), με το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), με το άρθρο 46 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), με το άρθρο 129 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με την παράγραφο 10 του άρθρου 131 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 65/Α/2014), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016), οι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 7 και 182 παράγραφος 10 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 121/Α/1991), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) διατηρούνται σε ισχύ.

 

Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

Ομοίως, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του νόμου 2539/1997 και του άρθρου 40 του νόμου 3772/2009, που ισχύουν για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017), με το άρθρο 12 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15-09-2017, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάθεσης και μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παραγράφου 16 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), του άρθρου 6 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), τα άρθρα 246 και 247 του νόμου 3852/2010 και το άρθρο 58 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

Κατ' εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3584/2007 για τις μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 247 του νόμου 3852/2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), με την παράγραφο 6 του άρθρου 100 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 88 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

4. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στον φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τις 02-12-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 120 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.