Νόμος 3867/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), που συνεστήθη με τη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) καταργείται από την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου και ο σκοπός αυτού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μεταφέρονται από την ίδια ημερομηνία όλες οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως αυτές ενδεικτικά απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, πλην της υπό στοιχείο ι', η οποία καταργείται. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει στη Βουλή σχετική ετήσια έκθεση.

 

Μεταφέρονται, επίσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος και οι εποπτικές αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων σε άλλα όργανα εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κέντρο πληροφοριών του άρθρου 27Β του νόμου [Ν] 489/1976 (ΦΕΚ 331/Α/1976) αποτελεί, από την ημέρα κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, υπηρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, που συστάθηκε με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται κάθε ειδικό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

2. Οι αρμοδιότητες εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου της Τράπεζας. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να εξειδικεύονται, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ακολουθεί, με την έκδοση σχετικών κανονιστικών της πράξεων, τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1)α' του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1094/ 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 331/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 170 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η εισφορά των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την επιτέλεση του σκοπού που ανατίθεται στην Τράπεζα αυτή με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, σε ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών καταχωρημένων ασφαλίστρων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

4. Για παραβάσεις των διατάξεων που είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με αυτό το άρθρο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά των εποπτευόμενων επιχειρήσεων, των νομίμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, είτε πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τους όρους του άρθρου 55Α του καταστατικού της (νόμος [Ν] 3424/1927 (ΦΕΚ 298/Α/1927), όπως ισχύει), είτε τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

5. Στο τέλος του άρθρου 17)γ του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις για το διορισμό Επιτρόπου των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) εφαρμόζονται αναλόγως και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επίτροπος μπορεί επίσης να διοριστεί, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, στις περιπτώσεις των άρθρων 9 παράγραφος 4 και 17)γ παράγραφοι 3, 4 και 5 αυτού του διατάγματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

6. Από την ημέρα κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης:

 

α) Ανακαλούνται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις και κάθε άλλη πράξη διάθεσης προς αυτή μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου τομέα. Το προσωπικό της κατηγορίας αυτής δύναται, μετά από αίτηση του, να αποσπαστεί, στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3229/2004, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/2007).

 

β) Το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α/2006) μπορεί να μεταταχθεί, μετά από αίτηση του, στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και να ενταχθεί, ανάλογα με τα προσόντα του, σε κενές οργανικές θέσεις ή προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης και καταργούνται με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

Το προσωπικό που δεν επιλέγει τη μετάταξη του στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ή δεν μετατάσσεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με την παραπάνω διαδικασία, μετατάσσεται σε κενή οργανική θέση υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 154 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 117/2008 (ΦΕΚ 180/Α/2008). Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για τη διαδικασία μετάταξης ορίζεται η Διεύθυνση Προσωπικού (Δ-4) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

γ) Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α/2006) μπορεί να μεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι τη λήξη της θητείας του. Ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δύναται, επί πλέον, να ζητήσει την ένταξη του στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις της επόμενης περίπτωσης δ'.

 

δ) Όσοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 20/2006, καθώς και το προσωπικό με έμμισθη εντολή του άρθρου 18 του ίδιου προεδρικού διατάγματος δύνανται να ζητήσουν την ένταξη τους στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από αίτηση και αξιολόγηση τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί από φορείς του δημόσιου τομέα και ασκούσαν καθήκοντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά τυπικά προσόντα. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 

Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με την παραπάνω διαδικασία, με εξαίρεση όσους έχουν αποσπαστεί από φορείς του δημόσιου τομέα, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες, με την απόφαση μεταφοράς, προσωποπαγείς θέσεις του δημόσιου τομέα, οι οποίες καταργούνται με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Ο χρόνος που διανύθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε θεωρείται ότι διανύθηκε στο φορέα που μεταφέρεται ο υπάλληλος για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Η μεταφορά ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού. Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για τη διαδικασία μεταφοράς ορίζεται η Διεύθυνση Προσωπικού (Δ-4) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

7. Το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιέρχεται κατά το 1/10 στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του νόμου. Τα υπόλοιπα 9/10 του κεφαλαίου αυτού εισάγονται, ως δημόσιο έσοδο, σε ειδικό κωδικό αριθμό του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυτού του νόμου. Η λοιπή περιουσία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, κατά το ενεργητικό και παθητικό, περιέρχεται στο δημόσιο και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

8. Μέχρι την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής επιλαμβάνεται επειγόντων ή τρέχουσας φύσης θεμάτων. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπηρεσιακές μονάδες της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης οφείλουν να παρέχουν κάθε ζητούμενη πληροφορία.

 

9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις της καταργούμενης Επιτροπής αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Αξιώσεις που αφορούν το προ της κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης χρονικό διάστημα ασκούνται υπό ή κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για την παροχή απόψεων και την αποστολή του διοικητικού φακέλου στα δικαστήρια σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, καθίσταται η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα προ της 01-01-2008, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποχρεούται να διατυπώσει απόψεις και να αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά την 01-01-2008 και μέχρι την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

 

Εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις, κατά το χρόνο κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αναλαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

10. Όπου διατάξεις αυτής της παραγράφου άπτονται ρυθμίσεων του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το καταστατικό τροποποιείται κατά την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία.

 

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για την ακώλυτη υπεισέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στο έργο της καταργούμενης Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.