Νόμος 3867/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας (ΣΣΕ), με αποστολή την ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των επί μέρους συστημάτων του χρηματοοικονομικού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων.

 

Ειδικότερα το Συμβούλιο:

 

α) Παρακολουθεί τη σχέση και δυναμική μεταξύ των συστημάτων της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις κεφαλαιαγορές, το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, τη ρευστότητα, το δημόσιο χρέος και τις κρατικές εγγυήσεις και την προληπτική δράση κατά ακραίων καταστάσεων, ασταθειών και κρίσεων.

 

β) Παρακολουθεί τη χρηματοοικονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και τις ανάγκες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και εισηγείται σχετικώς, καθώς και σε θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών θεσμών.

 

γ) Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εθνικών ανεξάρτητων εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα για το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 165 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας είναι οκταμελές: Μέλη του Συμβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή, σε περίπτωση μη ορισμού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ' ύλην αρμόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή, εάν δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη χρηματοοικονομική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας μπορεί να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, διοικητές, πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων, ειδικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η γνώμη κατά την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας προσκαλούνται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όταν η συζήτηση αφορά πιστωτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει το Ταμείο. Η αρχή εξυγίανσης προσκαλείται υποχρεωτικά για θέματα εξυγίανσης και μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσωπούμενη από άλλο πρόσωπο, πέραν των οριζομένων που εκπροσωπούν την αντίστοιχη αρχή εποπτείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.