Νόμος 3868/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η χορήγηση του επιδόματος κίνησης επεκτείνεται και σε άτομα με ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/2006) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η 30η Απριλίου κάθε χρόνου ορίζεται ως ημέρα κατά της σωματικής τιμωρίας ανηλίκων.}

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στη σχεδίαση και οργάνωση των δράσεων και εκδηλώσεων αυτών συμμετέχει και η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) οι λέξεις από τετραμελή επιτροπή αντικαθίσταται από τις λέξεις από πενταμελή επιτροπή.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε. ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.}

 

6. Τροποποιείται το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) ως εξής:

 

{και υπό τον όρο ότι θα παρέχεται από αυτούς αδαπάνως φιλοξενία σε παιδιά απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών ή τρίτεκνων οικογενειών, που υποδεικνύονται και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της δυναμικότητας του.}

 

7. α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψη του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψη του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ' αριθμό οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384/Β/2007), η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ' αριθμό Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.

 

δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.

 

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.