Νόμος 3868/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πενταμελής Επιτροπή του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/1974) και η Ειδική Επταμελής Επιτροπή του άρθρου 1.1.4.2 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (υπ' αριθμόν 1014 (ΦΟΡ)94, (ΦΕΚ 216/Β/2001)) συγχωνεύονται και συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 9 μέλη, με τους αναπληρωτές τους και έχει έδρα στην Αθήνα. Η Επιτροπή εντάσσεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελείται από:

 

1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας Ακτινοδιαγνωστικής ή Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

 

2) Έναν Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, εκπρόσωπο επιστημονικής Ακτινολογικής εταιρίας.

 

3) Έναν Πυρηνικό Ιατρό εκπρόσωπο της επιστημονικής εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, με τον αναπληρωτή του.

 

4) Έναν Ιατρό ακτινοθεραπευτή εκπρόσωπο της Εταιρίας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

 

5) Έναν ακτινοφυσικό Ιατρικής εκπρόσωπο της Ενωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας.

 

6) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

7) Έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

8) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας και

 

9) Έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς ή εμπειρογνώμονες.

 

3. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει:

 

α) Η έγκριση των νέων ιατρικών πρακτικών που συνεπάγονται έκθεση σε ακτινοβολίες, καθώς και η αναθεώρηση των υπαρχουσών ιατρικών πρακτικών.

 

β) Η έγκριση για τη χρησιμοποίηση ανοικτών ή κλειστών πηγών σε ανθρώπους για βιοϊατρική και ιατρική έρευνα.

 

γ) Η θέσπιση κριτηρίων παραπομπής ασθενών για ιατρικές και ιατρονομικές εκθέσεις.

 

δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και η έγκριση από αυτήν των πρωτοκόλλων για εξετάσεις ασθενών με ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

 

ε) Η έγκριση ειδικών αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

 

στ) Άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η διαδικασία χορήγησης των αδειών της περίπτωσης ε της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Εκκρεμείς αιτήσεις στις συγχωνευόμενες Επιτροπές εξετάζονται από τη νεοσυσταθείσα Ειδική Εννεαμελή Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.