Νόμος 3868/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2955/2001 προστίθεται αρίθμηση 1. Το άρθρο 7 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) τροποποιείται ως εξής:

 

1) Στον τίτλο προστίθεται η φράση ή με τμηματική εξόφληση.

 

2) Στην παράγραφο 1 η λέξη Περιφερειακό Σύστημα Υγείας, όπου αναφέρεται, αντικαθίσταται με τις λέξεις Υγειονομική Περιφέρεια. Οι λέξεις και αναλωσίμων αντικαθίστανται από τις λέξεις και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και αναβάθμισης. Η φράση η προσφερόμενη τιμή (...) σύμβασης αντικαθίσταται από τη φράση στην προσφερόμενη από τους προμηθευτές τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που ζητούνται στη διακήρυξη. Στη φράση ειδικότερα (...) υποχρεωτικά προστίθενται οι λέξεις δύναται να. Η λέξη υποχρεωτικά διαγράφεται.

 

3) Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 2955/2001, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Η αγορά των μηχανημάτων και υπηρεσιών της παραγράφου 1 μπορεί να πραγματοποιείται και με τη μέθοδο της τμηματικής εξόφλησης του προμηθευτή σε δόσεις, ισόποσες ή μη, κατανεμημένες εντός του συμβατικού χρονικού διαστήματος.}

 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δύνανται να διενεργούνται και από τους φορείς του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνει το αίτημα του φορέα, ύστερα από θετική εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.