Νόμος 3868/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ειδίκευση υπεράριθμων ιατρών - Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου - Προϋπηρεσία ιατρών - Γενικοί Ιατροί - Ιατροί Δημόσιας Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας δύνανται να προσλαμβάνονται ως υπεράριθμοι για την άσκηση τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους οι ιατροί που υπέστησαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, βαριά σωματική βλάβη ή αναπηρία, που οφείλεται σε τρομοκρατική ή άλλη εγκληματική ενέργεια.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εμπίπτουν και οι ιατροί και οδοντίατροι που πάσχουν από κακοήθη νεοπλασματική νόσο και σκλήρυνση κατά πλάκας, με κλινική συμπτωματολογία.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της με αριθμό [Α] οίκοθεν 2/7029/0094/08-02-2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213/Β/2005) προστίθεται η φράση και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία.

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της με αριθμό [Α] οίκοθεν 2/7029/0094/08-02-2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθεται η φράση και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία.

 

5. Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισμού και την εξέλιξη του σε νοσοκομεία του Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο χρόνος εργασίας ιατρών σε νοσοκομεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο χρόνος εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης προσμετράται ως προϋπηρεσία στην περαιτέρω εξέλιξη τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

6. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ασκούν το ιατρικό επάγγελμα επί είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης της ιατρικής και υπηρετούν σε νησιωτικά ή σε ορεινά και δυσπρόσιτα ιατρεία με σύμβαση με το Δημόσιο δύνανται με αίτηση τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής μετά από εξετάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

7. α. Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εντεύθεν στην Κεντρική Υπηρεσία, σε εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα Υπουργεία και εποπτευόμενους από αυτά φορείς και οργανισμούς, επιτρέπεται να μεταταχθούν στον κλάδο ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005, που προστέθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007) μετά τη λέξη Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών προστίθεται η φράση:

 

{όπως και μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3252/2004.}

 

8. Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επί μέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.