Νόμος 3868/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις των όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε όσους εκπληρώνουν την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής κατ' επιλογή των ιδίων, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά την κρίση των υποψηφίων για την πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.}

 

3. Η περίπτωση Ζ του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ζ. Σε κάθε Τμήμα Νοσοκομείου του Εθνικό Σύστημα Υγείας, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι τους ενός Διευθυντές, δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή, που έχει τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος. Η κάλυψη κενής ή θέσεως που κενώνεται Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοικτή προκήρυξη μεταξύ των Διευθυντών Ιατρών κλάδου Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Συντονιστής Διευθυντής επιλέγεται κατά τα ανωτέρω με τετραετή θητεία. Μετά το πέρας της θητείας πραγματοποιείται ατομική αξιολόγηση από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του παρόντος όργανο και είτε ανανεώνεται η θητεία του είτε τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση Διευθυντή στο νοσοκομείο προέλευσης του και η θέση Συντονιστή Διευθυντή κενώνεται και επαναπροκηρύσσεται. Οι υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρηση τους για οποιονδήποτε λόγο.}

 

4. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης Ε του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κατέχοντες το βαθμό του Διευθυντή δεν δύνανται να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού, πλην των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε ανοικτή προκήρυξη της περίπτωσης Ζ' του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους ιατρούς του Εθνικό Σύστημα Υγείας χορηγείται κάθε χρόνο άδεια 25 εργάσιμων ημερών.}

 

6. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν καταβληθεί στους ιατρούς που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ως επίδομα τροφής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.