Νόμος 3868/10 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Σε οικόπεδα ή γήπεδα όπου ήδη υφίστανται κτήρια όπου στεγάζονται φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τμήματα τους ή το σύνολο τους στερείται οικοδομικής άδειας επέκτασης ή προσθήκης, επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και των Ανωνύμων Εταιριών, που ελέγχονται από αυτά, καθώς και από τρίτο για λογαριασμό τους, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόμησης και τηρούνται αποστάσεις Δ από τα πίσω και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

β) Υφιστάμενα κτήρια όπου στεγάζονται φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να αναδιαρρυθμιστούν ή να επισκευαστούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή χρήση τους χωρίς αύξηση του όγκου των κτηρίων, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και των Ανωνύμων Εταιρειών που ελέγχονται από αυτά, μετά από την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας.

 

γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' για λόγους δημοσίου συμφέροντος η άδεια εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης έκδοσης της, η οποία συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή γηπέδου που είναι ταυτόχρονα και διάγραμμα κάλυψης. Ταυτόχρονα η αρχή που εκδίδει την οικοδομική άδεια βεβαιώνει τις ελλείψεις του φακέλου, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί έκδοσης οικοδομικών αδειών, και τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών για τη συμπλήρωση τους η οποία άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

 

2. Στην έκταση ΑΒΓΔΑ, επιφάνειας 91.947,83 m2, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγείρου του Νομού Ροδόπης, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, που έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Πολεοδομίας Ροδόπης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων δευτεροβάθμιας φροντίδας (Νοσοκομείο ή πτέρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ως εξής:

 

Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτηρίων στο γήπεδο.

 

Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 5 m.

 

Γ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).

 

Δ. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και το 40% για τον υπόγειο χώρο.

 

Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτιρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του κτηρίου.

 

ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και ο αριθμός των ορόφων των κτηρίων σύμφωνα με τη σχετική κτιριολογική μελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων περιπτώσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

n.3868.10.1

 

3. Στην έκταση Α1 - Α2 - Α3 - Α4 -... - Α24 - Α25 - Α49 - Α44 - Α45 - Α46 - Α47 - Α48 - Α1, επιφάνειας 18.057,88 m2, που βρίσκεται στην περιοχή Κούναδος Αγίου Κωνσταντίνου της νήσου Πάρου του Νομού Κυκλάδων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου δευτεροβάθμιας φροντίδας (Νοσοκομείο ή πτέρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ως εξής:

 

Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.

 

Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 5 m.

 

Γ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).

 

Δ. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και το 40% για τον υπόγειο χώρο.

 

Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτηρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του κτηρίου.

 

ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και ο αριθμός των ορόφων των κτηρίων σύμφωνα με τη σχετική κτιριολογική μελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων περιπτώσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

n.3868.10.2

 

4. Στο τέλος του άρθρου 9 του νόμου 3580/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανατίθενται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1398/1983, όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 2519/1997 και [Ν] 2737/1999.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.