Νόμος 3883/10 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αξιολογούντες μπορούν να υποβάλουν για τους υπ' αυτούς Αξιωματικούς που αξιολογούν, εφόσον έχουν διατελέσει εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες υπό τις διαταγές τους, ειδική έκθεση αποστρατείας, εάν αυτοί παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις ουσιαστικών προσόντων ή απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων τους, ένεκα των οποίων η περαιτέρω παραμονή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να τεθεί στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων.

 

2. Η σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων γίνεται οποτεδήποτε και αυτές πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες.

 

3. Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, με τις παρατηρήσεις του γνωματεύοντα, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο ΓΕ και τίθενται στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων εντός τριμήνου από υποβολής τους.

 

4. Τα παραπάνω Συμβούλια εκδίδουν απόφαση με πλήρη και ειδική αιτιολογία επί της βασιμότητας της Εκθέσεως Αποστρατείας, κατόπιν όμως κλήσης του ενδιαφερομένου προ δεκαπέντε (15) ημερών, να παραθέσει τις αντιρρήσεις του εγγράφως ή και προφορικώς ενώπιον τους επί των λόγων της Έκθεσης Αποστρατείας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφόσον το επιθυμεί να παρασταθεί ενώπιον των ανωτέρω Συμβουλίων και με την παρουσία συνηγόρου. Στην περίπτωση που η ειδική έκθεση αποστρατείας γίνει δεκτή ο Αξιωματικός κρίνεται αποστρατευτέος και αποστρατεύεται κατά τις οικείες διατάξεις.

 

5. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του Αξιωματικού.

 

6. Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής των Συμβουλίων Κρίσεων να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος απαντά εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της, κατόπιν πρότερης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. Η υποβολή της προσφυγής αυτής, καθώς και η προθεσμία υποβολής της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται να μεταβιβαστεί,Γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.