Νόμος 3883/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ιεραρχία και Αρχαιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων.

 

2. Οι Αξιωματικοί, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου.

 

3. Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητα τους, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου.

 

4. Μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.

 

5. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Ανάλογα με τη θέση που έχουν οι Αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου.

 

6. Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών ή την αρχαιότητα.

 

7. Η αρχαιότητα των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού αυτού πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως ημερομηνία κτήσης του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, γι' αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η αναδρομική ημερομηνία κτήσης του βαθμού, που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.

 

8. Ο Στρατός Ξηράς προβαδίζει των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το Πολεμικό Ναυτικό προβαδίζει της Πολεμικής Αεροπορίας και νεότερα είναι τα Κοινά Σώματα.

 

9. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αρχηγών Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ρυθμίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος διορισμού τους στη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει, η αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση το προβάδισμα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

10. Ο Διοικητής Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας θεωρούνται αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται από την ημερομηνία τοποθέτησης τους στις αντίστοιχες θέσεις.

 

11. Η αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση το προβάδισμα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους συμπίπτει και εφόσον έχουν προαχθεί στο βαθμό μέχρι την 30η Απριλίου του έτους που διενεργούνται οι ετήσιες κρίσεις.

 

12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του Στρατού Ξηράς προερχομένων εκ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Μάχιμων και Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και Ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς προερχομένων εκ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων - Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Σωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας πλην Ιπταμένων και των Κοινών Σωμάτων, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.

 

13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

 

α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού και οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων.

 

β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του Πολεμικού Ναυτικού είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.

 

γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από ΑΣΕΙ.

 

δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, καθώς και του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β' του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13Α προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

13Β. Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (8) της υποπαραγράφου β' του άρθρου 2 είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13Β προστέθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, Σωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού και Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας πλην Ιπταμένων που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.

 

15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθορίζεται κατά την αποφοίτηση τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτηση τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού και τους Ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, Σωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού και Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας πλην Ιπταμένων.

 

16. Η σειρά αρχαιότητας για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων, επανακαθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων, υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και του αθροίσματος της βαθμολογίας που επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, διαιρούμενου με τον αριθμό των εκάστοτε τελεσθέντων σταδίων της πτητικής εκπαίδευσης. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρούμενο με το τρία (3), αποδίδει την τελική βαθμολογία. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καθορίζονται η διαδικασία επανακαθορισμού της αρχαιότητας, τα αρμόδια όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

17. Οι Αξιωματικοί Σωμάτων ή ειδικοτήτων που αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, στην οποία, σύμφωνα με το νόμο, τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα από τα έτη φοίτησης των λοιπών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, για τον προσδιορισμό της αρχαιότητας θεωρείται ότι αποφοίτησαν νωρίτερα κατά τα επιπλέον έτη.

 

18. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών, που κατατάσσονται μετά από διαγωνισμό, ρυθμίζεται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εφαρμογής, η αρχαιότητα επανακαθορίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του διαγωνισμού και της τελικής επίδοσης στη Σχολή ή στο Κέντρο Εφαρμογής.

 

Η εγγραφή των Αξιωματικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτούμενων για αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθμίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη σειρά της μεταξύ τους αρχαιότητας.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

19. Όσοι κατατάσσονται απευθείας με βαθμό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού, όπως επίσης και όσοι μονιμοποιούνται σε καιρό πολέμου, τάσσονται μετά από τους ομοιόβαθμους τους, που υπηρετούν κατά τη χρονολογία υπογραφής του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

 

20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας πλην Ιπταμένων και των Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

 

21. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, η Ιεραρχία και Αρχαιότητα μεταξύ Αξιωματικών καθορίζεται σύμφωνα με την αναγραφή της ειδικότητας τους στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.