Νόμος 3883/10 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων πολέμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9)γ του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9.γ. Σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20-07 έως την 20-08-1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις χήρες αυτών εν ειρήνη που παραμένουν άγαμες και ελλείψει αυτών στα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαιούχοι, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), καθώς και οι χήρες και τα τέκνα αυτών ικανοποιούνται μόνον εφόσον μετά την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των περιπτώσεων α', β' και δ' της παρούσας παραγράφου υπάρχουν θέσεις περιπτέρων. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), και οι χήρες και τα τέκνα τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας. Για τις χήρες και τα τέκνα ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα Κριτήρια του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009). Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.}

 

2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) πρόσωπα, εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας.}

 

3. Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής :

 

{4. Εφόσον σε δημοτικό διαμέρισμα υφίστανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δημοσιοποίηση τους, τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 1(α) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9)γ του παρόντος, σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου και στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9)γ του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), οι χήρες και τα τέκνα τους, ικανοποιούνται μόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.}

 

4. Το άρθρο 2 της 5671/1487/09-08-1984 (ΦΕΚ 549/Β/1984), όπως ισχύει, κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού. Σε περίπτωση μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της με το νέο δικαιούχο. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, η μίσθωση συνεχίζεται μεταξύ όποιων εκ του / της συζύγου και των τέκνων αυτού υποβάλουν τη δήλωση του αμέσως επόμενου εδαφίου, οι οποίοι και υπεισέρχονται από κοινού στη μισθωτική σχέση. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου εντός τεσσάρων μηνών από το θάνατο του μισθωτή και ανεξαρτήτως του αν αποποιήθηκαν την κληρονομιά του κληρονομούμενου μισθωτή δηλώνουν εγγράφως έκαστος εξ αυτών στην αρμόδια υπηρεσία τη βούληση τους για τη συνέχιση της μισθώσεως προσκομίζοντας πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης αυτής λογίζεται ως αρνητική δήλωση με συνέπεια τον αποκλεισμό από τη μισθωτική σχέση του παραλείψαντος τη δήλωση.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Εφόσον δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις των δικαιούχων του προηγούμενου εδαφίου οι άδειες αυτές παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9)γ του παρόντος νόμου, σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου και στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9)γ του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), ικανοποιούνται μόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.}

 

6. Το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής :

 

{2. Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9)γ του παρόντος νόμου, με ποσοστό αναπηρίας 100%, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του νόμου [Ν] 1370/1944 (ΦΕΚ 82/Α/1944) με ποσοστό αναπηρίας 100% και ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100%. Μεταξύ αυτών προτιμώνται οι τυφλοί και οι παραπληγικοί. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εντός εύλογου χρόνου και όχι πέραν του εξαμήνου από της αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, αποκαθίστανται κατά σειρά οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.}

 

7. Η παράγραφος 3(θ) του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.