Προεδρικό διάταγμα 37/09 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα Άτομα με Αναπηρία.

 

α. Αίτηση.

 

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών).

 

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

 

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

 

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

 

2. Για τους Πολύτεκνους.

 

α. Αίτηση.

 

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών).

 

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

 

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

 

ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

 

ι)α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

 

3. Για τους Πολεμιστές Κύπρου.

 

α. Αίτηση.

 

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών).

 

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (των 3 τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση νόμου 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

 

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.

 

θ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'.

 

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

 

ι)α. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας. Η παραπομπή στην Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

 

(1) Αίτηση.

(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.

(4) Ιατρική Γνωμάτευση.

(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 82 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ3.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.