Νόμος 3889/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο λογαριασμός Ειδικός Φορέας Δασών (Φορέας 120) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 574/1937 (ΦΕΚ 110/Α/1937), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 389/1943 (ΦΕΚ 233/Α/1943) και το βασιλικό διάταγμα [Π] 284/1961 (ΦΕΚ 82/Α/1961), μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 8 του νόμου 3208/2003.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετονομάζεται σε Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Πόροι του Ταμείου αυτού είναι μόνο τα έσοδα από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες (Φορέας γεωργίας 110). Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών νοείται το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοσή της στο Πράσινο Ταμείο, στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. Η απόφαση αυτή συνιστά τίτλο μεταγραφής και καταχωρίζεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Δαπάνες από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2011, που θα προκύψουν από τα δασικά έργα και εργασίες που ανατέθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια υλοποίησης σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εντός του 2011, καταβάλλονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης του άρθρου 190 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) μέχρι την 30-06-2012 με τη διαδικασία της επιχορήγησής τους από το Πράσινο Ταμείο, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν μετά την οικονομική τακτοποίηση και εξόφληση των ανωτέρω δαπανών θα κατατεθούν στον ΕΔ - Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδικός Λογαριασμός Αδιάθετων Ποσών των μεταφερόμενων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 33803/25-07-2011 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1710/Β/2011). Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση, η εντολή πληρωμής και η πληρωμή των δαπανών πραγματοποιούνται επίσης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.