Νόμος 3889/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Δικαίωμα Αντιρρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων έως 31-10-2019 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 105 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 20 ημέρες έως 31-10-2019 για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017), με το άρθρο 157 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018), με το άρθρο 8 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19-10-2018 έως και τις 21-12-2018 κατά άρθρο 14 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) και η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από τις 29-03-2019 έως και τις 08-05-2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28-06-2019. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29-03-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4606/2019 (ΦΕΚ 57/Α/2019).

 

2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις.

 

Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά η αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, υποβάλλεται, κτηματολογικό απόσπασμα ακινήτου, που εκδίδεται από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση και επί του οποίου απεικονίζεται η έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας.

 

4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει με τις αντιρρήσεις του, αν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο, κατά την εξέτασή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.