Νόμος 3897/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κοινωνικές Διατάξεις Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 12 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Κυρώσεις

 

1. Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου (EEL 370/1985), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 102/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τη σχετική με αυτούς εθνική νομοθεσία επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α. Στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ.

 

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες.

 

β. Στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από τετρακόσια (400) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες.

 

γ. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

 

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, εντός των ορίων της παραγράφου 1 και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις για κάθε συγκεκριμένη παράβαση του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

 

3. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους οδηγούς, που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.