Νόμος 3943/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2232/1994 (ΦΕΚ 140/Α/1994), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα εξήντα δυο μέλη τα οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό μελών.

 

3. Τα μέλη της πρώτης ομάδας ορίζονται:

 

α) ανά τέσσερα από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και

 

β) ανά ένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, την Ομοσπονδία Κατασκευαστών - Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

 

4. Στη δεύτερη ομάδα δεκατέσσερα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και έξι από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων επιλεγόμενα κατά το δυνατόν από διαφορετικούς κλάδους.

 

5. Στην τρίτη ομάδα τα μέλη ορίζονται:

 

α) τέσσερα από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και δύο από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος,

 

β) ένα μέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

 

γ) ανά έναν (1) εκπρόσωπο από τους καταναλωτές, τις οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος, την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των δύο φύλων

 

δ) δύο (2) μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και

 

ε) δύο (2) μέλη της Κεντρικής Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

 

στ) έως και δύο μέλη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους.

 

11. Η θητεία των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι τετραετής, αρχίζει την επόμενη από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη της όμως εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 76 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2232/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Όργανα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι: η Ολομέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι.

 

3. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για την έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, για τη διατύπωση της γνώμης, την έκδοση κανονισμών που αφορούν την οργάνωση ή τη λειτουργία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

 

4. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της να αναθέτει την έκφραση γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Μπορεί επίσης με την ίδια πλειοψηφία να διαχωρίζει την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε τμήματα προσωρινά ή οριστικά μετά από πρόταση του Συμβουλίου των Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ανάλογη εκπροσώπηση των τριών ομάδων. Η Ολομέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε τμήματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε τμήματος έχουν διετή και ανανεώσιμη θητεία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από πρόταση της ομάδας που έχει κάθε φορά την προεδρία του αντίστοιχου τμήματος. Τα μέλη ορίζονται από τις ομάδες. Την επιστημονική στήριξη του τμήματος αναλαμβάνει ο επιστημονικός συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που διαθέτει την ανάλογη εξειδίκευση.

 

6. Η Ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις το χρόνο, μία φορά ανά εξάμηνο και οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί το τακτικό μέλος ενημερώνεται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ειδοποιείται ο αναπληρωτής του, ώστε να παραστεί αυτός στη θέση του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός τακτικού μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας ζητείται από τον αρμόδιο φορέα η άμεση αντικατάσταση του.

 

10. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους και από πέντε εκπροσώπους από κάθε ομάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες ομάδες. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Ολομέλεια, και είναι ανανεώσιμη.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2232/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από πρόταση της ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η επιλογή του Προέδρου γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά τετραετία από καθεμία από τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 3 συγκροτούν την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και κατά τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό. Το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια και νέος ή νέοι υποψήφιοι και τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής μπορεί να επανεκλεγεί για άλλη μία θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως υποψήφιος από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανεκλεγεί με την ίδια παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία από την Ολομέλεια.}

 

4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2232/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έχει την ευθύνη της δράσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα μέλη και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών. Η εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας που τη ζήτησαν είκοσι τουλάχιστον μέλη είναι υποχρεωτική.

 

4. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει τρεις αντιπροέδρους οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της Ομάδας από την οποία προέρχονται για μία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της ομάδας. Η θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη. Η σύγκλιση των ομάδων προς εκλογή αντιπροέδρων γίνεται με ευθύνη του προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική ψηφοφορία.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2232/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο και τα λοιπά όργανα στη διοίκηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Η θητεία του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μία μόνο φορά. Η θέση του είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.}

 

6. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2232/1994 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Ο Γενικός Γραμματέας εφόσον προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Αν είναι μέλος Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, του χορηγείται άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Οι αποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία του λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρηση του από το φορέα.}

 

7. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2232/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Πόροι

 

Πόροι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο αναγράφεται ειδικός κωδικός αριθμός. Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές είναι δυνατές, εφόσον γίνουν αποδεκτές ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τότε η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών στην Ολομέλεια. Η διαχείριση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής δεν υπάγεται στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και του δημόσιου τομέα. Η Ολομέλεια καταρτίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και εγκρίνει τον απολογισμό.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2232/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το επιστημονικό προσωπικό, όπως και το διοικητικό προσωπικό της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προσλαμβάνονται μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Το προσωπικό που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο στηρίζει επιστημονικά το έργο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Του επιστημονικού προσωπικού προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος συντονίζει και έχει την επιστημονική ευθύνη του γνωμοδοτικού έργου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

Στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προΐσταται ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Η θητεία του είναι τετραετής και ανανεώσιμη, ύστερα από αξιολόγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.}

 

9. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 2232/1994 αναριθμείται σε 13 και προστίθεται νέο άρθρο 12 ως εξής:

 

{Άρθρο 12

 

1. Συνιστάται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Συμβούλιο Προέδρων.

 

Το Συμβούλιο Προέδρων αποτελείται από τους προέδρους των τριτοβάθμιων οργανώσεων που είναι μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 3.

 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προέδρων δεν έχουν θητεία, αλλά κάθε μέλος μετέχει στο Συμβούλιο για όσο χρόνο προεδρεύει του οικείου φορέα. Οι αρμόδιοι φορείς κοινοποιούν αμέσως στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή την εκλογή ή τον ορισμό του προέδρου τους. Τα μέλη του Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την κοινοποίηση αυτή.

 

3. Το Συμβούλιο Προέδρων χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και τα ειδικευμένα τμήματα οριστικά ή προσωρινά στα οποία διαχωρίζεται το έργο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ανάλογα με τους κρίσιμους τομείς κοινωνικού διαλόγου. Οι προτάσεις του επικυρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολομέλεια. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός μέλους αυτό αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο του αντίστοιχου φορέα.

 

4. Το Συμβούλιο Προέδρων συνεδριάζει δύο φορές ετησίως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.}

 

10. Η υφιστάμενη σύμβαση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής λύεται τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τη λύση της υφιστάμενης εργασιακής σχέσης εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.