Νόμος 3943/11 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1105/1980 (ΦΕΚ 299/Α/1980) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

 

{Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του μερίσματος, το οποίο ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοινή απόφαση [Α] 2412/Φ.951/360/431347/17-01-1984 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 74/Β/1984) βοηθήματος για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίστηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 559/1937 (ΦΕΚ 107/Α/1937), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε οικογένειες θανόντων μερισματούχων που δικαιούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους και μέσα σε τριάντα ημέρες από το θάνατο του μερισματούχου, εφάπαξ βοήθημα ίσο με δέκα μηνιαία μερίσματα.}

 

3. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 21/1932 (ΦΕΚ 387/Α/1932) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3967/1959 (ΦΕΚ 176/Α/1959) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα μέλη της οικογένειας των μετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταμείου είναι εκείνα που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του Δημοσίου. Στα μέλη αυτά, καταβάλλεται ποσοστό του μερίσματος που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούταν ο ενεργός μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται από το Δημόσιο.}

 

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 21/1932 (ΦΕΚ 387/Α/1932) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις χηρεύουσες οικογένειες καταβάλλεται ποσοστό του μερίσματος, το οποίο θα δικαιούνταν ο προστάτης τους, αν ζούσε και γινόταν μερισματούχος, κατά την προβλεπόμενη στο νόμο σειρά, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται από το Δημόσιο, παύει δε μόνο, όταν κανένα μέλος αυτής δεν έχει δικαίωμα μεταβιβαζόμενο από τη μία κατηγορία στην άλλη. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους έχει απονεμηθεί και του μερίσματος που δικαιούνται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος. Οι κρατήσεις και το ύψος του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των χηρευουσών οικογενειών υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου.}

 

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1988/1939 (ΦΕΚ 414/Α/1939), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3981/1959 (ΦΕΚ 193/Α/1959), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του μερίσματος, που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοινή απόφαση [Α] 453090/25-11-1983 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 706/Β/1983) βοηθήματος, για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίσθηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.}

 

5. α. Η πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία των ασφαλισμένων μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία, μπορεί να αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους και καταβληθούν οι κρατήσεις που προβλέπονται κατωτέρω:

 

α)α. Οι μέτοχοι υπόκεινται, για όσο χρόνο αναγνωρίζουν, σε κράτηση μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, υπολογιζόμενη στις αποδοχές του βαθμού με τον οποίο μισθοδοτούνται.

 

β)β. Οι εξερχόμενοι από την ενεργό υπηρεσία μέτοχοι, καθώς και οι μερισματούχοι καταβάλλουν για το χρόνο που αναγνωρίζουν την προβλεπόμενη υπέρ μερίσματος κράτηση, υπολογιζόμενη στις αποδοχές του βαθμού με τον οποίο μισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδο τους από την Υπηρεσία. Το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε νομιμοτόκως με υπογραφή σχετικού χρεωστικού ομολόγου με χρόνο αποπληρωμής όχι μεγαλύτερο του αναγνωριζόμενου χρόνου.

 

β. Οι εξερχόμενοι, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Στρατιωτικές Σχολές, αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τα έτη σπουδών τους ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, αμέσως μετά την έξοδο τους από τις Σχολές, καταβάλλοντος την κράτηση του εδαφίου (1) της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:

 

(1) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1988/1939 (ΦΕΚ 414/Α/1939) όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2913/2001 (ΦΕΚ 102/Α/2001).

 

(2) Οι περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης [Α] 451890/27.10/16-11-1983 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 654/Β/1983).

 

6. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1988/1939 (ΦΕΚ 414/Α/1939), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παράγραφο 1 του νόμου [Ν] 343/1943 (ΦΕΚ 212/Α/1943) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παράγραφο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3981/1959 (ΦΕΚ 193/Α/1959), εφάπαξ βοήθημα πένθους δεκαπέντε αρτίων μηνιαίων μερισμάτων μειώνεται σε δέκα άρτια μηνιαία μερίσματα, των λοιπών προβλέψεων του υπόψη άρθρου παραμενόντων ως έχουν.

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1988/1939 (ΦΕΚ 414/Α/1939) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3981/1959 (ΦΕΚ 193/Α/1959), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σαν χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τις παροχές του Ταμείου και ειδικότερα για την αναγνώριση μερίσματος νοείται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που σύμφωνα με συνταξιοδοτικές διατάξεις, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο για τον κανονισμό σύνταξης, δεν λογίζεται αυξημένος για την αναγνώριση μερίσματος και γενικά για τις παροχές του Ταμείου. Ο περιορισμός της ανωτέρω διάταξης δεν ισχύει για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31-12-2010 και υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1171/1972 (ΦΕΚ 82/Α/1972) καταργούνται. Οι εναπομείνασες περιπτώσεις α', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1171/1972 αναριθμούνται αναλόγως σε α', β', γ' και δ'.

 

9. α. Η μισθοδοσία του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

β. Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδικευομένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που απασχολούνται σε αυτό βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίσθηκε πριν την 01-01-1994 βαρύνει εφεξής τις πιστώσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2017, το Υπουργείο Υγείας αποδίδει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού το ποσό που εγγράφεται στον Φ 210 ΚΑΕ 2364 του Προϋπολογισμού Εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

 

γ. Από της ισχύος του παρόντος νόμου η ετήσια επιχορήγηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (αριθμός κωδικού 0100) παύει να καταβάλλεται.

 

δ. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

ε. Το ισχύον θεσμικό και νομικό καθεστώς του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού ουδόλως θίγεται από τις οικονομικής φύσης ρυθμίσεις που επέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

10. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3818/1958 (ΦΕΚ 36/Α/1958) εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας υπέρ Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Φ.870/220838/10-06-1975 απόφαση [Α] του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΥΕΟΑ (ΦΕΚ 907/Β/1975), επεκτείνεται σε όλους τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας παύει να αποδίδεται στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.