Νόμος 3982/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διασφάλιση έκτασης - Διαδικασία ίδρυσης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου πρέπει να έχει διασφαλίσει σε ποσοστό τουλάχιστον 55% την έκταση που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο.

 

Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ώστε να καλύπτεται συνολικά το 55% της απαιτούμενης έκτασης.

 

2. Εφόσον η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου έχει διασφαλίσει το 80% της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο και της χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, για το υπόλοιπο 20% της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης, μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001, υπέρ και με δαπάνες της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίμηνη διαπραγμάτευση με τους προσδιορισμένους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση τους κατά τα ανωτέρω και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της δίμηνης διαπραγμάτευσης η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόσκληση στο σύνολο των ιδιοκτητών γης της προτεινόμενης έκτασης. Η δημόσια πρόσκληση αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής και στην ιστοσελίδα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση μπορεί να απευθύνεται και με εξώδικο. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται με μέριμνα της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και ακολούθως υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

3. Για τη σύνδεση με Εξωτερικές υποδομές δύναται να συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται.

 

4. Εάν εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου εμπίπτει τουλάχιστον το ήμισυ της εκτάσεως της ίδιας ιδιοκτησίας, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να εντάξει στη συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής, με την προϋπόθεση ότι το εναπομείναν εκτός Επιχειρηματικού Πάρκου τμήμα δεν είναι άρτιο και επιτρέπουν οι χρήσεις γης ένταξη του στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

 

5. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από Επιχειρηματικό Σχέδιο που περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, η οποία συντάσσεται βάσει των μελετών που προβλέπονται στις περιπτώσεις β' και γ'.

 

β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

γ) Μελέτη τεχνικής οργάνωσης της προτεινόμενης έκτασης, όπου καταγράφονται:

 

α)α. η χωροταξική κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο τη διάταξη τους κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων, ώστε η ανάπτυξη της μιας να μην εμποδίζει ή να μην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης και να ευνοείται η δημιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,

 

β)β. σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου,

 

γ)γ. εκτίμηση του κόστους των εν λόγω έργων.

 

δ) Τεχνικές προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προκαταρκτικές μελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των αυτών.

 

ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάμενες Εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα έργα υποδομής και η σύνδεση με αυτά.

 

στ) Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εταιρία έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη έκταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

ζ) Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

η) Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφο 9, Πολεοδομική Μελέτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των μελετών σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και τεχνικής οργάνωσης και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα ελάχιστα έργα υποδομής που απαιτούνται για να λειτουργήσει το Επιχειρηματικό Πάρκο και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, τα απαιτούμενα Παράβολα και τα ποσά αυτών, η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης τους, οι σχετικές προθεσμίες, οι προδιαγραφές, ο τύπος και το περιεχόμενο των πολεοδομικών και εν γένει τεχνικών μελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.