Νόμος 3982/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011, νοείται εφεξής η απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρμοδιότητας τους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του αρμόδιου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι 45 ημέρες από τη λήψη επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων διαλαμβάνονται στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωμοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου εκδίδεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση.

 

3. Σε κάθε περίπτωση η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται, ύστερα από κοινή σύσκεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σύνταξη σχετικού πρακτικού μέσα σε προθεσμία 75 ημερών από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ημέρα που θα καταστεί ο φάκελος πλήρης με την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών. Αν η θέση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου προβλέπεται ρητά σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια ως χώρος υποδοχής των σχετικών δραστηριοτήτων, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει στην κοινή σύσκεψη χωρίς να απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 166 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Για την Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου λαμβάνονται υπόψη:

 

α. η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44, 45 και 46,

 

β. η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την τεκμηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης επιχειρήσεων, και η συμβολή του στην τοπική και εθνική οικονομία,

 

γ. το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθμός τεκμηρίωσης αυτού, οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρόσθετων εξωτερικών υποδομών και η ικανότητα της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και των μετόχων της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

5. Η απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής:

 

α. Τον ορισμό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει.

 

γ. Τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου και τις κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.

 

δ. Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και τα απαιτούμενα έργα εξωτερικής υποδομής, καθώς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό τους.

 

ε. Το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

ζ. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

η. Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφος 9, την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης.

 

θ. Την πρόβλεψη υλοποίησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53.

 

6. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και μέχρι την έκδοση της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του άρθρου 53 παράγραφος 3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης. Κατ' εξαίρεση, για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου πριν από την ίδρυση του, επιτρέπεται κατά τη σχετική κείμενη νομοθεσία να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή να δοθεί συνέχιση στην εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

 

7. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, μετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού, θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, μετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη από το 15% της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας μεταβολές των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του 15%, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

8. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου της παραγράφου 1 επέχει: α) θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Επιχειρηματικό Πάρκο κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

9. Αν περισσότερες από μία ενδιαφερόμενες εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 υποβάλουν αιτήσεις για ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στην ίδια περιοχή ή σε περιοχή με επικαλυπτόμενα τμήματα αυτής, εγκρίνεται η πρόταση η οποία έχει υποβληθεί πρώτη στην Υπηρεσία και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το νόμο και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

 

10. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να γίνει με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.