Νόμος 3982/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ανήκει σε Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

2. Σκοπός της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 43 και η Διοίκηση και διαχείριση του μέχρι τη μεταβίβαση της σύμφωνα με το άρθρο 58.

 

3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), πριν την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως μέλη ενώσεων τους, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύνδεσμοι αυτών, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, κατ' εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών των άρθρων 107 και 194 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), το Ελληνικό Δημόσιο και τα επιμελητήρια (ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστημένες μέσα στην έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 239 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

4. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για την οποία ισχύουν τα εξής:

 

α) Το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, προβλέπονται στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης γ' και στις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 και εγκρίνονται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Το 50% τουλάχιστον του παραπάνω μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται σε μετρητά. Η πιστοποίηση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του 10% δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ίδρυσης επιχειρηματικού πάρκου, ενώ η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται μόνο μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, σύμφωνα με οριζόμενα στο παρόν.

 

Αν ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής αυξηθεί με τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού.

 

β) Μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, τα έγγραφα πιστοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018), όπως δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Παράταση αυτής της προθεσμίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

γ) Αν η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου είναι ιδιοκτήτης μέρους ή ολόκληρης της εδαφικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η αξία της έκτασης αυτής μπορεί να αποτελέσει τμήμα του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου, σε ποσοστό 50% αυτού κατ' ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή, η αξία της έκτασης υπολογίζεται από ορκωτό εκτιμητή και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που πρέπει να πιστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, σε μετρητά, και εντός της οριζόμενης προθεσμίας των 6 μηνών, ανέρχεται στο 5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής. Αν η αξία της έκτασης υπολείπεται του 50% του ζητούμενου ποσού, αναλόγως αναπροσαρμόζεται και το μετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται σε μετρητά, ώστε το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται, και αποτελείται από το αντίστοιχο της αξίας της έκτασης ποσό και το μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά, να ισούται με το 10% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής, κατ' ελάχιστον.

 

δ) σε περίπτωση τμηματοποιημένης υλοποίησης και ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53, το ποσοστό των ανωτέρω εδαφίων υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού των έργων υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

5. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου μπορεί να αναληφθεί και από Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) υπό σύσταση. Στην περίπτωση αυτή, η σύσταση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47, χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρωθούν και οι απαιτήσεις της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή η πλήρωση των οικονομικών προϋποθέσεων αποδεικνύεται από τα παρακάτω προσκομιζόμενα έγγραφα και στοιχεία που κατατίθενται πριν την έκδοση της παραπάνω απόφασης:

 

α) σύντομη παρουσίαση των φυσικών και νομικών προσώπων που αποτελούν τους μετόχους της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου,

 

β) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων, μετόχων της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, στο πλαίσιο των καταστατικών τους υποχρεώσεων, για την καταβολή του ποσού ιδίας συμμετοχής σε μετρητά, καθώς και την πηγή προέλευσης των χρημάτων,

 

γ) υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων - μετόχων της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, με την οποία ο κάθε μέτοχος ξεχωριστά δηλώνει ότι, θα συμμετέχει στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ότι θα καταβάλει το ποσό της ιδίας του συμμετοχής σε μετρητά που αναφέρεται σε αυτόν, καθώς και την πηγή εξεύρεσης των χρημάτων,

 

δ) δημοσιευμένους Ισολογισμούς των 3 τελευταίων χρόνων, εφόσον λειτουργούν επί τριετία, για τα νομικά πρόσωπα, μετόχους της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, που εκ του νόμου υποχρεούνται να δημοσιεύσουν Ισολογισμό ή οικονομικές καταστάσεις για τους μη υπόχρεους δημοσίευσης ισολογισμού,

 

ε) τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων του κάθε μετόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου, της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου,

 

στ) υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε μετόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου, της υπό σύσταση Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.