Νόμος 3984/11 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Διάφορες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται η χονδρική τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος μειωμένη κατά 5,12%.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται η χονδρική τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος μειωμένη κατά 7,24%.}

 

3. Τα προτελευταίο και τελευταίο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, δύο (2) υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), προστίθενται οι λέξεις με τον αναπληρωτή του.

 

5. Στο άρθρο 39 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 6)α ως εξής:

 

{6. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται Κανονισμός της Επιτροπής Τιμών και Φαρμάκων και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 8.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθορίζονται ο τρόπος εκτύπωσης, στο απομένον στην εξωτερική συσκευασία και μετά την αποκόλληση του κινητού στελέχους της ταινίας γνησιότητας, των γραμμωτών κωδίκων (barcodes) ΕΑΝ, του σειριακού αριθμού της ταινίας και του κωδικού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων του φαρμάκου κατά τρόπο που να παραμένουν ανεξίτηλοι.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, ο τρόπος ακύρωσης, η χρήση τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.