Νόμος 3984/11 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως ακολούθως:

 

{6. Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του παρόντος και το άρθρο 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) υπέρ Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων παρακρατούνται από τις αποδοχές ή τις συντάξεις και μαζί με την εργοδοτική εισφορά αποδίδονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της μισθοδοσίας ή της συνταξιοδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Από την 1η του μεθεπόμενου μήνα, εάν δεν αποδοθούν, οι εισφορές αυτές καθίστανται απαιτητές και επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη στο ποσοστό, που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. Για την είσπραξη των εισφορών, τη βεβαίωση αυτών τον έλεγχο, την επιβολή πρόσθετων τελών και κάθε θέμα σχετικό, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εγκρίνεται ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού.

 

9. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εξακολουθούν να εισπράττονται από τους Τομείς Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου και Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του άρθρου 25 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο του νόμου 3918/2011 και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές υγείας σε είδος. Η αρμοδιότητα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ασκείται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 εδάφιο έκτο του άρθρου 25, διαχωρίζονται οι εισφορές μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των Τομέων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011, στην τέταρτη σειρά μετά τη φράση το οποίο, προστίθεται φράση ως εξής: αποτελεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 η λέξη Διοικητή αντικαθίσταται από τη λέξη Πρόεδρο.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η ατομική μηνιαία εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών σε ποσοστό 7,65% κατανέμεται σε ποσοστό 7,15% για παροχές σε είδος και σε ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.}

 

5. Μετά το άρθρο 19 του νόμου 3918/2011, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

 

{Άρθρο 19Α: Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα

 

1. Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνιστώνται:

 

α. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, οι δε ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πόροι του Λογαριασμού είναι:

 

α)α) Τα έσοδα του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

 

α)α)α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη σε συνολικό ποσοστό 1,20%, το οποίο υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ασφαλισμένων και κατανέμεται κατά 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων και 0,80% σε βάρος των εργοδοτών,

β)β)β) ποσοστό 1% ως εργοδοτική εισφορά του άρθρου 38 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, για τους ασφαλισμένους εργατοτεχνίτες οικοδόμους,

γ)γ)γ) ποσοστό 0,40%, από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993,

 

β)β) έσοδα από τη συμμετοχή του Κράτους στη χρηματοδότηση της ειδικής πρόβλεψης για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας της μητρότητας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών,

 

γ)γ) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

β. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι δε ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Πόροι του λογαριασμού είναι:

 

α)α) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, από εισφορές, ήτοι:

 

α)α)α) ποσοστό 0,50% επί του ποσού της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας επί παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31-12-1992),

β)β)β) ποσοστό 0,50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι μετά την 01-01-1993,

γ)γ)γ) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993 και

 

β)β) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

γ. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, λογαριασμός με την ονομασία Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Κανονισμού Περίθαλψης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και των άρθρων 7 και 16 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), όπως ισχύουν, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές σε χρήμα και μετά την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι δε ασφαλισμένοι του λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Πόροι του λογαριασμού είναι:

 

α)α) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων από εισφορές:

 

α)α)α) ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι και

 

α)α)β) ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης για περίθαλψη των υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

β)β) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος.

 

3. Η συμμετοχή εκάστου Λογαριασμού στις δαπάνες Διοίκησης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων.

 

4. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Λογαριασμού, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους επί μέρους φορείς.}

 

6. Η περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.

3. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

ε. Διεύθυνση Προμηθειών

στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

δ. Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

 

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο:

 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων}

 

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 προστίθεται περίπτωση Γ' ως ακολούθως:

 

{Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, η οποία εντάσσεται στη διοικητική δομή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011.

 

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η Διεύθυνση αυτή αποτελεί οργανική μονάδα ανά νομό των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η έδρα της οποίας επιλέγεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

 

Η εν λόγω Διεύθυνση διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας

β) Τμήμα Λογιστηρίου

γ) Τμήμα Γραμματείας.

 

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανά νομό.}

 

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 μεταφέρεται ως περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η δε περίπτωση γ' της παραγράφου 2 καταργείται.

 

9. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 μεταφέρεται ως περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

 

10. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 διασπάται ως εξής:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού είναι αρμόδια για:

 

Α)α) Το σχεδιασμό των αναγκαίων δράσεων προαγωγής υγείας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

 

Β)β) Το σχεδιασμό της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Γ)γ) Τον καθορισμό των αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών σε ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων

 

Δ)δ) Τη μελέτη, αξιολόγηση και μεταφορά της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας του Οργανισμού.

 

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας

 

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδια για:

 

Α)α) Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των μονάδων υγείας του Οργανισμού ανά διοικητική περιφέρεια και τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.

 

Β)β) Την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Οργανισμού από τους παρόχους υγείας.

 

11. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών, με την οργανωτική της δομή αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.

 

Η Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια για:

 

Α)α) Τη μελέτη, επεξεργασία και εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές υγείας σε είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης τους, τον προσδιορισμό των δικαιούχων των παροχών αυτών και τον τρόπο κάλυψης των προκαλουμένων δαπανών.

 

Β)β) Τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας όσο και από τους εξωτερικούς παρόχους.

 

Γ)γ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή της γενικότερης νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης, που έχει επίδραση στην εφαρμογή του Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Δ)δ) Το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά με τις παροχές σε είδος για την ασθένεια, το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική ασθένεια, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο του Οργανισμού

 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, την ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, την επιμέλεια σύνταξης και προώθησης ανακοινώσεων του Οργανισμού, καθώς και την επιμέλεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων του.

 

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.

 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει την αρμοδιότητα της αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έκτακτων καταστάσεων στα πλαίσια των παροχών υγείας, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην κατά περίπτωση Φορείς, καθώς και την επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην πολιτική άμυνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

13. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

 

14. Τα δέκατο και ενδέκατο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011, η οποία αναριθμείται σε 5, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και διαρθρώνονται ως ακολούθως:

 

Α. Κεντρική Υπηρεσία

 

1. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

 

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστηρίου

γ) Τμήμα Προμηθειών - Διαχείρισης Περιουσίας

 

2. Διεύθυνση Ασφάλισης

 

α) Τμήμα Περίθαλψης

β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών

γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας.}

 

15. Στην τρίτη σειρά της περίπτωσης Β' της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011, η οποία αναριθμείται σε 5, η λέξη Υπηρεσιών αντικαθίσταται από τη λέξη Υπαλλήλων.

 

16. Στο άρθρο 25 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

17. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011, η οποία αναριθμείται σε 7,

αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011, η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτού και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών τους μονάδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

18. Στο άρθρο 25 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύναται να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.}

 

19. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

20. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 στη δεύτερη σειρά ο αριθμός 6 αντικαθίσταται με τον αριθμό 5.

 

21. Στο τέλος του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία ένταξης των κλάδων υγείας αυτών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τους όρους του παρόντος άρθρου.}

 

22. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Κατ' εξαίρεση:

 

α) Η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, πλην εκείνης του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΟΑΠ-ΔΕΗ) και της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 περιέρχεται στην κυριότητα του Κλάδου Σύνταξης του Ιδρύματος.

 

β) Η ακίνητη περιουσία του κλάδου ασθένειας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ο οποίος εντάχθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) περιέρχεται αυτοδικαίως στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

γ) Τα ακίνητα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, στα οποία στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες, Μονάδες Υγείας, το Κέντρο Διάγνωσης Ιατρικής της Εργασίας και τυχόν λοιπές υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος, καθώς και ο μηχανολογικός, μηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών υγείας, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), παραχωρούνται προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στον Οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πληρωμής των αναλογούντων φόρων, τελών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εξόδων συντήρησης, καθώς και των αναλογούντων εξόδων για τυχόν απαιτούμενη λειτουργική αναβάθμιση.}

 

23. Στο άρθρο 28 του νόμου 3918/2011 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως ακολούθως:

 

{7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κάθε αναγκαίο στοιχείο για την τήρηση μητρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας τους, καθώς και εργοδοτών.

 

8. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, έχει πρόσβαση μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης στα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, για το σκοπό άντλησης, συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων, που έχουν σχέση με παροχές και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

 

9. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:

 

α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.

γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών - απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.

δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα.

ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.}

 

24. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το προσωπικό του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής - Μαιευτικής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που μεταφέρεται κατ' εφαρμογή του παρόντος στους φορείς υποδοχής δύναται να καταταγεί μετά τη μεταφορά του στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής κατόπιν υποβολής αιτήσεως προτίμησης εντός προθεσμίας ενός μηνός, εφόσον εργαζόταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, κατέχει πτυχίο Μαιευτικής και παρείχε νοσηλευτικές υπηρεσίες για τουλάχιστον οκτώ έτη προ της μεταφοράς του. Όσοι δεν κατατάσσονται κατά τα ανωτέρω κατατάσσονται στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιών - Μαιευτών.}

 

25. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος φορείς υποδοχής. Μέχρι την 31-12-2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων φορέων υποδοχής υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.}

 

26. Οι Διοικητές και οι Πρόεδροι όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΤΕΑΠΑΣΑ, επιλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, χωρίς άλλη διαδικασία και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τριετή θητεία.

 

Για το διορισμό Διοικητή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Προέδρου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εφαρμόζονται οι ισχύουσες για καθέναν από τους Φορείς αυτούς διατάξεις.

 

Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης Διοικητή ή Προέδρου είναι, για μεν τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αυτά που ορίζονται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), για δε τους λοιπούς Φορείς, αυτά που ορίζονται με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της επιλογής Διοικητή ή Προέδρου στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταργείται.

 

27. Η παράγραφος 6 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού, οι δαπάνες εκτελούνται, από τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, σε ποσοστό που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

28. Στο άρθρο 33 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

 

{11. Για το χρονικό διάστημα από 01-06-2011 μέχρι 31-12-2011 το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις εντασσόμενες Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του, από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και θα συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις εντασσόμενες μονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του συμψηφισμού και κάθε άλλο σχετικό με το συμψηφισμό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.