Νόμος 3918/11 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται και υπάγεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

2. Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων εντάσσεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως:

 

{Τμήμα Τιμών Φαρμάκων.}

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου προεδρικού διατάγματος προστίθεται φράση ως εξής:

 

{δ. Τμήμα (Υ β δ) Τιμών Φαρμάκων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988).

 

3. Για τη στελέχωση του παραπάνω Τμήματος Τιμών Φαρμάκων συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μόνιμων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων αναλόγων προσόντων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.ο.κ.

 

Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, δύο (2) υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους που αποτελείται από:

 

α) Ένα (1) μέλος που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

 

β) Τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με τον αναπληρωτή του.

 

ζ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.}

 

6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων των περιπτώσεων β' έως και θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983).

 

Επιπλέον η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Για τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων πριν την έκδοση Δελτίου Τιμών.

 

β. Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των ενστάσεων πριν την έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιμών.

 

γ. Για την εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για συστήματα απόδοσης τιμών Φαρμάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 263 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται Κανονισμός της Επιτροπής Τιμών και Φαρμάκων και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 263 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-04-2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.