Νόμος 3918/11 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μεταφέρεται στον Οργανισμό από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτόν βάσει της προαναφερόμενης στο άρθρο 23 του παρόντος περίπτωση Β' υποπερίπτωση β', τελευταίο εδάφιο, κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στους Κλάδους Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει.

 

Από το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργούν στις έδρες των νομών της χώρας και απασχολείται με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 90 υπάλληλοι με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχουν.

 

Η θέση σε διαθεσιμότητα των ως άνω υπαλλήλων για κάθε περιφερειακή μονάδα γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων με αντικείμενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.

 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί 1 μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Οι πράξεις μετάταξης / μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

 

Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

 

Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μεταφέρονται και κατανέμονται μεταξύ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Οι προϊστάμενοι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντα τους ως προϊστάμενοι σε υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων διοικητικού, ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού για την εκάστοτε περιφέρεια, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), με την παράγραφο ΙΑ9.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 275/2001, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) και στο άρθρο ενδέκατο παράγραφος 1 του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) για την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την έναρξη λειτουργίας του.

 

Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει. Από το προσωπικό αυτό, το διοικητικό προσωπικό μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αίτηση προτίμησης του. Το μεταφερόμενο στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προσωπικό της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών τοποθετείται για μία πενταετία στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντα τους ως προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Οι μεταφερόμενοι στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάλληλοι δύνανται να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και ΤΔΕ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Διοικητικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν μεταφερθούν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την προαναφερόμενη απόφαση, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που οι εν λόγω θέσεις δεν επαρκούν, οι ανωτέρω θεωρούνται προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας που θα κενωθεί.

 

Ως τότε, τους ανατίθενται καθήκοντα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 75 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού μεταφέρονται σε αυτήν άτομα από το διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 17, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση θ' του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησης τους και των αναγκών της υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

4. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

5. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μεταφέρεται, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξη του στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

 

Ειδικά για το διάστημα μέχρι 31-12-2011 τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε. δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού.

 

Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ποσά. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

7. Με απόφαση του Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν μέσα στην περιφέρεια για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.

 

8. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συστήνονται τρεις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη της θητείας του Προέδρου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

9. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το Υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία ένταξης των κλάδων υγείας αυτών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δύνανται να παραμείνουν, κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισμό υπαλλήλους, κλάδου Ιατρών, με την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κριτήρια για την επιλογή είναι η εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο και η υπηρεσιακή αρχαιότητα.

 

Οι ανωτέρω ιατροί του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εισηγούνται, για την αποδοχή ή μη των αποφάσεων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας που τίθενται υπόψη τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

10. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συστήνεται 1 θέση Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 3 και ο οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων.

 

Στην ανωτέρω θέση του Νομικού Συμβούλου διορίζεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 3)δ του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

10. Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010). Η συμμετοχή επιτρέπεται μία ημέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση της αίτησης του ιατρού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία από ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι αυτό που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στους ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από αίτηση τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υπουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασης τους. να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.