Νόμος 3996/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) εντάσσεται ή μεταφέρεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που συνιστάται με το άρθρο 1 και ανακατανέμεται στις νέες οργανικές μονάδες. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται ή μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχουν λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

2. Όσοι μόνιμοι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκουν στους κλάδους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (εκτός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών) και ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να τα ασκούν και μετά τη δημοσίευση αυτού.

 

3. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

 

4. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1.

 

5. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε θέσεις Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ασκούσαν τα καθήκοντα τους ή σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που συστήνεται με το άρθρο 1 και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.

 

6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξη του στο νεοσυστηνόμενο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

7. Ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος μέχρι και σήμερα προΐσταται του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998, μεταφέρεται με τον ίδιο βαθμό και στην ίδια θέση που έχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο νεοσυστηνόμενο με τον παρόντα νόμο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

8. Διατάξεις άλλων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν.

 

9. Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 ισχύουν το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999), το άρθρο 1 του νόμου 3762/2009, το άρθρο 11 του νόμου 3144/2003, το άρθρο 28 του νόμου 2956/2001, η υπουργική απόφαση [Α] 80068/2003 (ΦΕΚ 1447/Β/2003) και η υπουργική απόφαση [Α] 80031/2003 (ΦΕΚ 905/Β/2003), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει διαφορετικά τη διοικητική διάρθρωση των διευθύνσεων και τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, την κατανομή των οργανικών θέσεων και αρμοδιοτήτων στο καταργούμενο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998. Μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 καταργούνται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 136/1999, το άρθρο 1 του νόμου 3762/2009, το άρθρο 11 του νόμου 3144/2003, το άρθρο 28 του νόμου 2956/2001, η υπουργική απόφαση [Α] 80068/2003 (ΦΕΚ 1447/Β/2003) και η υπουργική απόφαση [Α] 80031/2003 (ΦΕΚ 905/Β/2003), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη που προβλέπει διαφορετική ρύθμιση ως προς τη διοικητική διάρθρωση των διευθύνσεων και τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του.

 

10. Καθήκοντα Συμφιλιωτή του άρθρου 3 εξακολουθούν να ασκούν όσοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ασκούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τα καθήκοντα αυτά.

 

11. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1 αποτελεί καθολικό διάδοχο ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998.

 

12. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνεχίζονται από το νεοσυστηνόμενο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1.

 

13. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Δ' της παραγράφου II του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργείται.

 

14. Τα άρθρα 6 έως 17 του νόμου 2639/1998 καταργούνται.

 

15. Το άρθρο 76 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009) διατηρείται σε ισχύ.

 

16. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009) διατηρούνται σε ισχύ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.