Νόμος 4001/11 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί και οι Τεχνικοί κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό και τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού.

 

2. Η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης με τους χρήστες του Συστήματος και τους συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Λειτουργού της Αγοράς για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση με την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

β) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού της κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, ιδίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε από κοινού αποφάσεις Διαχειριστών Συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όμορων χωρών, ή άλλα κείμενα και αποφάσεις των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 

γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Λειτουργό της Αγοράς των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των χρεώσεων για τις προγραμματισμένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

δ) Η χρονική περίοδος που λαμβάνεται ως βάση για τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό της κατανομής φορτίου και τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος.

 

ε) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από αυτό, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Λειτουργού της Αγοράς, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

 

στ) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη συμμετοχή στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη λειτουργία αυτής.

 

ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών των Συμμετεχόντων ιδίως κατά τη συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

η) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά και του Λειτουργού της Αγοράς, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε Διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37.

 

θ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς.

 

4. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι δυνατόν να αφορούν Ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στη σχετική αγορά, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της ίδιας αγοράς. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου αφορούν ιδίως τις προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής και οι οποίες οφείλουν να αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τη θέσπιση μηχανισμών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια των οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας είτε παρέχεται πρόσβαση σε τμήμα του παραγωγικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

5. Υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από γνώμη του Λειτουργού της Αγοράς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 98 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.