Νόμος 4001/11 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως ισχύει.

 

2. Στο Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που παραμένει σε αυτή μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφαρμόζονται, μετά από σχετική αίτηση του, που υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις που διέπουν το μεταφερόμενο Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 103.

 

3. Για χρονικό διάστημα 13 ετών από την έναρξη λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του οποίου η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν την Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούληση του και η προηγούμενη απασχόληση του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν στην Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

H απασχόληση του προσωπικού αυτού στη Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Με τη λήξη της σύμβασης διάθεσης για οποιονδήποτε λόγο το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση στην οποία έχει εξελιχθεί, σε περίπτωση δε που αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από το φορέα. Μισθωτός της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει διατεθεί κατά τα ανωτέρω στη Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται, κατόπιν σχετικής επιλογής, να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως και να επιλέγεται ως Πρόεδρος και ως Διευθύνων Σύμβουλός της.

 

Στην περίπτωση αυτή συνεχίζει να ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, στους οποίους καταβάλλονται από τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, για τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που λαμβάνει ως μέλος ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Διευθύνων Σύμβουλος της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου για τις ως άνω αμοιβές παρακρατούνται από το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποδίδονται στους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 39 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

4. Κατά τη διάρκεια και για 1 έτος μετά τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαγορεύεται:

 

α) Να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές ή να απασχολούνται με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας.

 

β) Να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε συνδεδεμένη με αυτές εταιρεία και εν γένει να κατέχουν συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών άμεσα ή έμμεσα μέσω νομικών προσώπων. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως άνω απαγόρευση δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή μεριδίων ή μετοχών των επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

 

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πρόστιμο ύψους από 50.000 € έως 200.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Η Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να συνάπτει Συμβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 ερμηνεύτηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

6. Η εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ δύναται να απασχολεί μέχρι και 5 ασκούμενους δικηγόρους στη Νομική της Υπηρεσία. Τα κριτήρια επιλογής τους, η διάρκεια και ο τόπος απασχόλησης, η αμοιβή τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Η ΔΑΠΕΕΠ δύναται να απασχολεί και φοιτητές οι οποίοι εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων φοιτητών, η διάρκεια, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες της πρακτικής τους άσκησης, καθορίζονται από τη ΔΑΠΕΕΠ. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της ΔΑΠΕΕΠ ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και δεν υπερβαίνει το 70% αυτών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής φύσης και ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΑΠΕΕΠ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.