Νόμος 4001/11 - Άρθρο 143d

Άρθρο 143Δ: Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Μηχανισμός). Η διάρκεια ισχύος του μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31-12-2019, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω Μηχανισμού χωρίζεται σε δύο περιόδους, εντός των οποίων διεξάγεται τουλάχιστον μία Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η πρώτη περίοδος εκκινεί από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και λήγει την 31-03-2019 και η δεύτερη από την 01-04-2019, ημερομηνία προβλεπόμενης έναρξης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 99 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), μέχρι την 31-12-2019.

 

2. Ως μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται η διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταβάλλει αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας.

 

3. Ως Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να καλύπτει τη ζήτηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Πάροχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός 3 ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, με μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της ισχύος παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/απορρόφησης τουλάχιστον οχτώ (8) ΜW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον 3 συνεχόμενες ώρες.

 

Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση.

 

4. Ως Πάροχοι ορίζονται οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας. Ειδικότερα οι Κατανεμόμενες μονάδες Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας ορίζονται ως Πάροχοι μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από μηχανισμό στήριξης ΑΠΕ/Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Μετά την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 99 του νόμου 4512/2018 και με την επιφύλαξη τήρησης των οριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος, ως Πάροχοι ορίζονται επιπλέον τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης.

 

5. Ως Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται η δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η πρώτη δημοπρασία διεξάγεται το αργότερο μέχρι την 30-09-2018. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι Πάροχοι δύνανται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι 10 βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ 1 ΜW. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ/kW/έτος.

 

Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες με το σύνολο της ισχύος τους, όπως ορίζεται παρακάτω.

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν οι Πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Προκειμένου οι Πάροχοι να εγγραφούν στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση στο Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά από σχετική ανακοίνωσή του. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός Παρόχου είναι η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, η σύνδεση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η μη συμμετοχή σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερες προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

7. Η ισχύς των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, ισούται με τη Διαθέσιμη Ισχύ των μονάδων, όπως υπολογίζεται και ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπολογίζεται με τρόπο ώστε να αντανακλά τη συνδρομή και ικανότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις ευελιξίας του συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενεργειακή διαθεσιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας πόρων. Για τον υπολογισμό της εν λόγω ισχύος λαμβάνονται υπόψη απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας προηγούμενων υδρολογικών ετών, όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της ως άνω ισχύος βασίζεται στη μέση μεταβολή της ενέργειάς τους, ανά τρίωρη περίοδο κατανομής, κατά τις οποίες οι απαιτήσεις της αντίστοιχης τρίωρης αυξητικής μεταβολής του συστήματος, ήτοι το καθαρό φορτίο, υπερβαίνουν τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών. Σε περίπτωση νέων Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες κατά την εξεταζόμενη απολογιστική περίοδο δεν λειτούργησαν, λειτούργησαν δοκιμαστικά ή για χρόνο μικρότερο του ήμισυ της απολογιστικής περιόδου, η ισχύς τους υπολογίζεται σε αναλογία προς την εγκατεστημένη ισχύ τους βάσει του συντελεστή της συνολικής επιλέξιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών μονάδων ως προς τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των υδροηλεκτρικών μονάδων. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων καθώς και οι λεπτομέρειες του τρόπου υπολογισμού της ως άνω ισχύος.

 

Η ισχύς των συστημάτων απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

8. Ως Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας και καθορίζεται στη βάση της τιμής προσφοράς των Παρόχων στη Διαγωνιστική Διαδικασία (pay - as - bid). Δικαίωμα Αποζημίωσης έχουν οι επιλεγέντες Πάροχοι με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταβάλλει Αρχική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση και Τελική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους, η οποία υπολογίζεται μετά το πέρας του Μηχανισμού βάσει της Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος κάθε Παρόχου όπως αυτή καταγράφεται κατά τη διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού. Το συνολικό κόστος της Αποζημίωσης επιμερίζεται σε μηνιαία βάση και μετά τη λήξη του Μηχανισμού στους Εκπροσώπους Φορτίου. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

9. Η δημοπρατούμενη ισχύς ορίζεται στα 4.500 MW. Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να μειώνει την ανωτέρω δημοπρατούμενη ισχύ εκάστης Διαγωνιστικής Διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα αυτών.

 

10. Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται για κάθε επιλεγέντα Πάροχο με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

11. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εφαρμογή του Μηχανισμού Ευελιξίας, εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

12. Μετά τη λήξη ισχύος του Μηχανισμού της παραγράφου 1, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να θεσπίζεται και να τίθεται σε εφαρμογή νέος μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός). Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 έως 11 και με την επιφύλαξη εξειδικευμένων ζητημάτων τα οποία θα καθορίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ή τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση, η εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον Νέο Μεταβατικό Μηχανισμό και την εφαρμογή αυτού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διάρκειας ισχύος του, των κριτηρίων καθορισμού των επιλέξιμων Παρόχων και των υποχρεώσεων αυτών, του ύψους της δημοπρατούμενης ισχύος, καθώς και κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την Αποζημίωση για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 129 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 150 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.