Νόμος 4685/20 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 143Δ του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Μετά τη λήξη ισχύος του Μηχανισμού της παραγράφου 1, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να θεσπίζεται και να τίθεται σε εφαρμογή νέος μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός). Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 έως 11 και με την επιφύλαξη εξειδικευμένων ζητημάτων τα οποία θα καθορίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ή τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση, η εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον Νέο Μεταβατικό Μηχανισμό και την εφαρμογή αυτού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διάρκειας ισχύος του, των κριτηρίων καθορισμού των επιλέξιμων Παρόχων και των υποχρεώσεων αυτών, του ύψους της δημοπρατούμενης ισχύος, καθώς και κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την Αποζημίωση για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.