Νόμος 4001/11 - Άρθρο 189

Άρθρο 189: Ρυθμίσεις για έργα ηλεκτροδότησης των νησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την τροποποίηση των τοπικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού ή ρυμοτομικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάμενοι και λειτουργούντες Σταθμοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και στοιχεία του Δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστημένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν στα νησιά αυτά τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών όσο και στα πλαίσια των έργων εθνικής κλίμακας, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται σε τοπικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχέδιο, προεδρικό διάταγμα καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β' Ενέργεια, του Κεφαλαίου Β2 Υποδομές Ενέργειας, σημείο δ', γ' περίπτωση, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά με την Ενέργεια των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ((ΦΕΚ 1473/Β/2003) και (ΦΕΚ 1487/Β/2003) αντίστοιχα). Οι υφιστάμενοι Σταθμοί Παραγωγής, καθώς και τα υπάρχοντα ή αναγκαία προγραμματιζόμενα στοιχεία του Δικτύου μεταφοράς και διανομής χωροθετούνται στο σημείο που ήδη βρίσκονται ή που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αδειών παραγωγής.

 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις επεκτάσεων ισχύος αναγκαία για την κάλυψη της προβλεπόμενης ή της έκτακτης ζήτησης, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

2. Για την ανέγερση Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εγκατάσταση στοιχείων του Δικτύου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δεν ισχύει ο περιορισμός της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του από 31-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όσον αφορά το πρόσωπο του γηπέδου σε οδό να είναι κατ' ελάχιστο 25 m αν το πρόσωπο είναι επί αγροτικής ή δασικής οδού.

 

3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, προεδρικά διατάγματα προστασίας ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γραμμή αιγιαλού και στη γραμμή δόμησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 m.

 

3.2. Επιτρέπεται η μη τήρηση των αποστάσεων που ορίζονται από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 m από τη γραμμή αιγιαλού. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 439/1970 (ΦΕΚ 36/Α/1970).

 

3.3. Πέραν των ανωτέρω με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, δύναται να εκδίδεται παρέκκλιση από τους όρους δόμησης που προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω διοικητικών πράξεων και με την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

4. Στο άρθρο 14 του νόμου 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος Δ' του νόμου 3468/2006, με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου 3851/2010 και το άρθρο 24 παράγραφος 4 εδάφιο γ' του νόμου 3894/2010, μετά την παράγραφο 10 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

 

{11. α. Η συντήρηση ενεργειακής εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η μερική ή ολική αντικατάσταση τμημάτων της σε παραλία ή αιγιαλό συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1.

 

Για την κατά τα ως άνω έναρξη προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ 15 ημερών στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή, καθώς και στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία. Οι αρχές αυτές μπορούν να εκδώσουν απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μόνο εάν η τεχνική μελέτη είναι ελλιπής ή αντιβαίνει στην Εταιρεία Προστασίας και Οικοανάπτυξης ή τους αρχικούς όρους παραχώρησης.

 

β. Εάν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής μελέτης, η αρμόδια Λιμενική Αρχή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 10.000 έως 100.000 €, ανάλογα με την απόκλιση από τη μελέτη, με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων προστίμων που μπορούν να επιβληθούν για παραβίαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

γ. Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέμβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται μετά από προηγούμενη ενημέρωση των κατά περίπτωση ως άνω αρμόδιων υπηρεσιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.