Νόμος 4001/11 - Άρθρο 190

Άρθρο 190: Κέντρα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων.

 

2. Προκειμένου για την κατασκευή Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η κατά την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και σε Κέντρα Διανομής και σε κάθε είδους υποσταθμούς που είναι προϋφιστάμενοι της έναρξης ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.