Νόμος 4643/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και των προσώπων, αρχών, συστημάτων ή οργανωμένων αγορών, της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μεριμνά για την εφαρμογή της υποχρέωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω Κανονισμού.}

 

3. Το άρθρο 28 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28

 

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και το προσωπικό της Γραμματείας της, μετά από έγγραφη εντολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας και των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011), όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εφαρμόζονται οι σχετικές με την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 3959/2011, όπως ισχύει.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η μεθοδολογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης,

 

β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην αγορά ενέργειας,

 

γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,

 

δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,

 

ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από τον συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,

 

στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,

 

ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το στάδιο διερεύνησης - ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο,

 

η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,

 

θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας της αγοράς ενέργειας,

 

ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.}

 

5. Στο άρθρο 36 του νόμου 4001/2011 εισάγεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι, ως εξής:

 

{3. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2011 και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να επιβάλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνομης ανακοίνωσης εμπιστευτικών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011: (i) από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού πρόστιμο ύψους από 10.000 μέχρι 1.000.000 € ή πρόστιμο έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, (ii) από νομικό πρόσωπο, πρόστιμο ύψους έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Αν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της παρούσας παραγράφου, να επιβάλει ιδίως τα ακόλουθα μέτρα:

 

α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον.

 

β) Δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι' αυτήν προσώπου.

 

γ) Μέριμνα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αξιώσει από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τα εντεταλμένα όργανά της μπορούν να:

 

α) Έχουν άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, μαγνητικής ή άλλης) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων και λαμβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως να χωρεί έναντι αυτών και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η επίκληση επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου για τη μη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013).

 

β) Ζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και από τους εντολείς αυτών.

 

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων και αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει.

 

γ) Ζητούν δια του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου [Ν] 2225/1994, για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής.

 

Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους κατά την κρίση της:

 

α) άμεσα,

 

β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με τους φορείς της αγοράς,

 

γ) με ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς,

 

δ) μετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή εισαγγελικές Αρχές.

 

Τα εντεταλμένα όργανα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ασκούν τις οριζόμενες στην παρούσα παράγραφο αρμοδιότητές τους μόνον εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από την Ολομέλεια αυτής ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης από τον Πρόεδρο αυτής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.