Νόμος 4001/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους και όχι των Πελατών. Η προμήθεια διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους.

 

2. Η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου γίνεται:

 

(α) Για το Φυσικό Αέριο, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατ' αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 56. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως τις 30-09-2020. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια της υπηρεσίας, ο τρόπος πλήρους κάλυψης τους κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Προμηθευτής ή Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μερίδιο στην Ελληνική αγορά, το μερίδιο ανά γεωγραφική περιοχή και τις κατηγορίες Πελατών που έκαστος εξ αυτών εξυπηρετεί.

 

β) Για την ηλεκτρική ενέργεια με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31-07-2012 και κατά τη διαδικασία του άρθρου 56. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία πελατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.