Νόμος 4001/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

 

2. Η Προμήθεια Καθολικής Υπηρεσίας στους Πελάτες της παραγράφου 1 γίνεται σε τιμές εύλογες, διαφανείς, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες με τιμές άλλων Προμηθευτών και που δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών πελατών. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι διακριτές ανά δραστηριότητα και οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος με δυνατότητα αναπροσαρμογής λόγω μεταβολών στο υποκείμενο κόστος.

 

3. Οι Προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους Πελάτες τους που έχουν πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία σχετικά με τα δικαιώματα τους όσον αφορά την καθολική υπηρεσία. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει ιδιαίτερα να υπενθυμίζει στους Πελάτες και τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή.

 

4. Η επιλογή του Προμηθευτή ή των Προμηθευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως την 31-07-2012, για την πρώτη εφαρμογή. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

5. Σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι 5 Προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που έχουν υποβάλει οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελληνικό Χρηματιστήριο κατά τον προηγούμενο μήνα της έκδοσης της σχετικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια, η διαδικασία επιλογής των παρόχων της ανωτέρω υπηρεσίας, ο τρόπος επιμερισμού των πελατών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ των Προμηθευτών κατ' αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί έκαστος εκ των Προμηθευτών, ο χρόνος έναρξης της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

6. Ο Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές, που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, παρέχουν τις υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας για περίοδο 2 ετών είτε από την κατακύρωση είτε από την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής της υπηρεσίας, βάσει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

7. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν θίγει την ισχύ των ήδη εκδοθεισών, από την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.