Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63th

Άρθρο 63Θ: Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα επόμενα 10 έτη.

 

2. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα 10 έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 3 ετών.

 

3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οφείλει να λάβει υπόψη:

 

(α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.

 

(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

 

(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης.

 

(δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

 

(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.

 

(στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 715/2009.

 

(ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.

 

4. O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε δημόσια διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς Χρήστες. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κάθε ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο συμφέρον. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην ιστοσελίδα της.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να αποφασίσει σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

 

(α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση.

 

(β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το διακοινοτικό ή τα περιφερειακά προγράμματα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το κοινοποιεί στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

8. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν εκτελέσει μία επένδυση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα 3 έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου:

 

(α) Να απαιτήσει από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση.

 

(β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση.

 

(γ) Να υποχρεώσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο κεφάλαιό του.

 

10. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λάβει τα μέτρα τα οποία περιγράφονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 9, δύναται να υποχρεώσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 

(α) Τη χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο.

(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.

(γ) Την οικοδόμηση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

(δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

11. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

12. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με βάση τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Προμηθειών και Έργων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, οι οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προσαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών στην εταιρική οργάνωση και στο σκοπό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.