Νόμος 4001/11 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Εχεμύθεια Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 του παρόντος ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

 

2. Απαγορεύεται στους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου:

 

α) Η κοινοποίηση τυχόν εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα λοιπά μέρη της επιχείρησης, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται για την εκτέλεση επιχειρηματικής συναλλαγής.

 

β) Η χρήση κοινών παροχών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, κοινή νομική υπηρεσία και κοινοί σύμβουλοι και ελεγκτές, με τα λοιπά μέρη της επιχείρησης. Δεν εμπίπτει στην ως άνω απαγόρευση η κοινή χρήση αμιγώς διοικητικών υπηρεσιών ή συστημάτων πληροφορικής.

 

3. Κατά την αγορά ή πώληση Φυσικού Αερίου από Συνδεδεμένες με αυτούς Επιχειρήσεις οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να μην καταχρώνται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο σύστημα.

 

4. Οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιεύουν έγκαιρα στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισμό και την αποτελεσματική πρόσβαση και λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 5.

 

5. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του είτε ως Προσωπικό του είτε ως απασχολούμενοι με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

 

6. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του παρόντος νόμου Διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.