Νόμος 4001/11 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου είναι το Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο περιλαμβάνει:

 

(α) Το υφιστάμενο, κατά την έκδοση του παρόντος, Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' της παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως ισχύει, αποτελούμενο από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του και τις προγραμματισμένες επεκτάσεις και ενισχύσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την υπ' αριθμό Δ1/Γ/1588/2007 υπουργική απόφαση [Α] (ΦΕΚ 60/Β/2007), τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία εισόδου του μετρητικού σταθμού Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων Αττικής και των Κήπων Έβρου. Ο εσωτερικός χώρος των αγωγών του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου δεν αποτελεί Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

 

(β) Την Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα. Οι δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα δεν αποτελούν Εγκατάσταση Αποθήκευσης και χρησιμοποιούνται μόνο για προσωρινή αποθήκευση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου πριν από την επαναεριοποίησή του και την έγχυση του στο Σύστημα Μεταφοράς.

 

(γ) Τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τις εγκαταστάσεις, τις διασυνδέσεις, τις υποδομές ή τους χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου που εκτελούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου αποτελούν έργα δημόσιας ωφέλειας και μείζονος εθνικής σημασίας. Στις επεκτάσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δύναται να περιλαμβάνονται και αγωγοί πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης και λοιπός σχετικός εξοπλισμός που συνδέονται με Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

(δ) Τα έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην οποία ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51 % του μετοχικού κεφαλαίου και έχει τη διοίκηση. Στην περίπτωση που τμήμα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει κατασκευασθεί από θυγατρική εταιρεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω, ο υπολογισμός του μέρους των ρυθμιζόμενων εσόδων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) εφαρμόζονται αναλόγως στις ανωτέρω προβλεπόμενες θυγατρικές εταιρείες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Για τους λοιπούς μετόχους των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 62 παράγραφοι 1, 2 και 4 του παρόντος, εκτός αν αυτοί είναι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Η διαχείριση των τμημάτων αυτών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου γίνεται από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου δύναται να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού Αερίου οι οποίες τροφοδοτούνται απευθείας από αγωγούς Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

3. Η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ανατίθεται με τον παρόντα νόμο στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η δε άσκηση της δραστηριότητας του τελευταίου διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Κάθε υφιστάμενη διάταξη που παραπέμπει ή αναφέρεται σε άδεια κυριότητας ή διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου νοείται ως παραπομπή στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και ιδίως η διαχείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τελούν υπό το ρυθμιστικό έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, το Δημόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.