Νόμος 4001/11 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε περίπτωση διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης ανεξάρτητου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η Άδεια Διαχείρισης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65.

 

2. Η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με την Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, μπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον πρόκειται για Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, χορηγείται αποκλειστικά στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου δύναται να χορηγηθεί βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονομικής ισορροπίας σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανάληψη της διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του.

 

4. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ασκεί νόμιμα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και του άρθρου 62. Αν ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου που αποτελεί Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νομική μορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:

 

α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα ή άλλες Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να έχουν ίδια συμφέροντα που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.

 

β) Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της μητρικής εταιρείας, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.

 

6. Αν ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις του προσωπικού του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν φέρει αντιρρήσεις εντός 3 εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση.

 

7. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης της παραγράφου 6 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου εντός 5 ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που ενεργεί ως Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του Διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εντός 5 ημερών από την υποβολή της. Με βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία και αμεροληψία του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και μπορεί με απόφαση της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέτρα. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να υποβάλει προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μέχρι και την 30η Απριλίου εκάστου έτους.

 

8. Με την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού και της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.