Νόμος 4001/11 - Άρθρο 93a

Άρθρο 93Α: Πρόσβαση σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι Επιλέγοντες Πελάτες μπορούν, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι, να έχουν πρόσβαση σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών που συνεπάγεται η πρόσβαση αυτή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός από τα μέρη των εν λόγω δικτύων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τοπικές δραστηριότητες παραγωγής στον τόπο όπου παράγεται το φυσικό αέριο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανωτέρω πρόσβαση και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Η πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας τους στόχους της δίκαιης και ελεύθερης πρόσβασης, της δημιουργίας ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου και της αποφυγής καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εφοδιασμού, τη διαθέσιμη ή ευλόγως εφικτή δυναμικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, δύναται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

α) η ανάγκη άρνησης της πρόσβασης σε περίπτωση ασυμβατότητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ευλόγως,

 

β) η ανάγκη αποφυγής δυσκολιών οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ευλόγως και θα ζημίωναν την αποτελεσματική, υφιστάμενη ή μελλοντική, παραγωγή υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων οριακής οικονομικής βιωσιμότητας,

 

γ) η ανάγκη ικανοποίησης των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγμένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ανάντη δικτύου αγωγών για τη μεταφορά και επεξεργασία φυσικού αερίου και των συμφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη δικτύου ή των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή διαχείρισης που ενδέχεται να θίγονται, και

 

δ) η ανάγκη εφαρμογής των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας για παραγωγή υδρογονανθράκων σύμφωνα με το νόμο 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), όπως ισχύει, ή έγκρισης για εγκατάσταση και λειτουργία των σχετικών υποδομών σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως ισχύει.

 

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται και μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, το όργανο επίλυσης διαφορών έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

4. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν Ανάντη Δίκτυο Αγωγών που αρνείται πρόσβαση για το οποίο έχει δικαιοδοσία η Ελλάδα, εφαρμόζεται ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν Ανάντη Δίκτυο Αγωγών επί του οποίου έχουν δικαιοδοσία πλέον της Ελλάδας και άλλα κράτη-μέλη, τα οικεία κράτη -μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

 

Εφόσον το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται μόνο με την Ελλάδα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβουλεύονται με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας από όπου προέρχεται το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το υπό εξέταση δίκτυο, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος της Ελλάδας.

 

Εφόσον το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται πλέον της Ελλάδας και με άλλα κράτη -μέλη, τα οικεία κράτη-μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και το κράτος-μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου προς το δίκτυο των κρατών- μελών, διαβουλεύεται με την οικεία τρίτη χώρα από όπου προέρχεται το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το υπό εξέταση δίκτυο, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών-μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.