Νόμος 4685/20 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Τροποποίηση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692)

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις (κ)ζ) και (κ)η), ως εξής:

 

{(κ)ζ) αγωγός διασύνδεσης (inter-connector): αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών-μελών με σκοπό τη σύνδεση των εθνικών Συστημάτων Μεταφοράς αυτών των κρατών - μελών, ή αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ ενός κράτους-μέλους και μιας τρίτης χώρας μέχρι το έδαφος των κρατών-μελών ή τα χωρικά ύδατα του εν λόγω κράτους- μέλους.

 

(κ)η) ανάντη (ή ανωρευματικό) δίκτυο αγωγών (upstream pipeline network): κάθε αγωγός ή δίκτυο αγωγών που λειτουργεί ή/και κατασκευάζεται ως μέρος ενός έργου παραγωγής υδρογονανθράκων (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), ή χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση φυσικού αερίου από ένα ή περισσότερα τέτοια έργα προς μία εγκατάσταση επεξεργασίας ή έναν τερματικό σταθμό ή έναν τελικό παράκτιο σταθμό υποδοχής/εκφόρτωσης.}

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την παράγραφο 3, προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:

 

{3Α. Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ή άλλοι οικονομικοί παράγοντες δύνανται να διατηρούν σε ισχύ ή να συνάπτουν τεχνικές συμφωνίες για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Οι συμφωνίες αυτές κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. (α) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων υποχρεώσεων εκ του ενωσιακού δικαίου, καθώς και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών- μελών, οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και τρίτης χώρας, για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου ή Ανάντη Δικτύου Αγωγών, δύνανται να διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν μεταγενέστερης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας τρίτης χώρας ή μέχρι την εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης (β).

 

(β) Με την επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών- μελών, η Ελλάδα αρμοδίως γνωστοποιεί εγγράφως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν πρόθεσή της να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα, προκειμένου για την τροποποίηση, παράταση, προσαρμογή, ανανέωση ή σύναψη συμφωνίας για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή των σχετικών εγγράφων, τον προσδιορισμό των διατάξεων που πρόκειται να εξετασθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, τους στόχους των διαπραγματεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 5 μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Ακολούθως, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3 έως και 15 του άρθρου 49Β της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, η φράση στο άρθρο 76 για το Φυσικό Αέριο αντικαθίσταται από τη φράση στο άρθρο 61 παράγραφος 2 για το Φυσικό Αέριο.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις (γ) και (δ), ως εξής:

 

{γ) Τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ στο έδαφος των κρατών-μελών, προκειμένου για υποδομή φυσικού αερίου προς και από τρίτη χώρα, το πρώτο σημείο διασύνδεσης της οποίας με το δίκτυο των κρατών -μελών ευρίσκεται στην Ελλάδα.

 

δ) Τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ στο έδαφος και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, προκειμένου για την εκμετάλλευση των υποδομών φυσικού αερίου προς και από τρίτες χώρες.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, η φράση ή Παρεκκλίσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ ΕΚ αντικαθίσταται από τη φράση ή Παρεκκλίσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 49 και του άρθρου 49Α της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

 

7. Μετά το άρθρο 93 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 93Α ως εξής:

 

{Άρθρο 93Α: Πρόσβαση σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών

 

(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι Επιλέγοντες Πελάτες μπορούν, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι, να έχουν πρόσβαση σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών που συνεπάγεται η πρόσβαση αυτή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός από τα μέρη των εν λόγω δικτύων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τοπικές δραστηριότητες παραγωγής στον τόπο όπου παράγεται το φυσικό αέριο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανωτέρω πρόσβαση και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Η πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας τους στόχους της δίκαιης και ελεύθερης πρόσβασης, της δημιουργίας ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου και της αποφυγής καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εφοδιασμού, τη διαθέσιμη ή ευλόγως εφικτή δυναμικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, δύναται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

α) η ανάγκη άρνησης της πρόσβασης σε περίπτωση ασυμβατότητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ευλόγως,

 

β) η ανάγκη αποφυγής δυσκολιών οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ευλόγως και θα ζημίωναν την αποτελεσματική, υφιστάμενη ή μελλοντική, παραγωγή υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων οριακής οικονομικής βιωσιμότητας,

 

γ) η ανάγκη ικανοποίησης των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγμένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ανάντη δικτύου αγωγών για τη μεταφορά και επεξεργασία φυσικού αερίου και των συμφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη δικτύου ή των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή διαχείρισης που ενδέχεται να θίγονται, και

 

δ) η ανάγκη εφαρμογής των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας για παραγωγή υδρογονανθράκων σύμφωνα με το νόμο 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), όπως ισχύει, ή έγκρισης για εγκατάσταση και λειτουργία των σχετικών υποδομών σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως ισχύει.

 

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται και μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, το όργανο επίλυσης διαφορών έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

4. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν Ανάντη Δίκτυο Αγωγών που αρνείται πρόσβαση για το οποίο έχει δικαιοδοσία η Ελλάδα, εφαρμόζεται ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν Ανάντη Δίκτυο Αγωγών επί του οποίου έχουν δικαιοδοσία πλέον της Ελλάδας και άλλα κράτη-μέλη, τα οικεία κράτη -μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

 

Εφόσον το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται μόνο με την Ελλάδα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβουλεύονται με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας από όπου προέρχεται το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το υπό εξέταση δίκτυο, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος της Ελλάδας.

 

Εφόσον το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται πλέον της Ελλάδας και με άλλα κράτη -μέλη, τα οικεία κράτη-μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και το κράτος-μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου προς το δίκτυο των κρατών- μελών, διαβουλεύεται με την οικεία τρίτη χώρα από όπου προέρχεται το Ανάντη Δίκτυο Αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το υπό εξέταση δίκτυο, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών-μελών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.