Νόμος 4002/11 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Άδειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' του άρθρου 25 και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κ)β' του άρθρου 25. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 190 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή της κάθε είδους κείμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών.

 

3. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο πρόσωπο που είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση συμμετέχει στη διοίκηση ή στη διαχείριση νομικού προσώπου, το οποίο είναι αδειοδοτημένος πάροχος ή παραχωρησιούχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι πάροχος τέτοιων υπηρεσιών είτε ως αδειοδοτημένος πάροχος είτε ως νόμιμος παραχωρησιούχος είτε ως νόμιμος αντισυμβαλλόμενος αδειοδοτημένου παρόχου ή παραχωρησιούχου είτε ως προσωπικό, που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διεξαγωγή ή / και τον έλεγχο των παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

4. Για τη χορήγηση πιστοποίησης ή άδειας καταλληλότητας που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις περί παιγνίων μπορεί, μέχρι τη θέσπιση εθνικών προδιαγραφών, να εφαρμόζονται ισχύουσες προδιαγραφές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ των αδειοδοτημένων παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.