Νόμος 4002/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως:

 

α) Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως τεχνικά παίγνια σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971 (ΦΕΚ 21/Α/1971), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

 

Τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειας τους διακρίνονται σε:

 

α)α) Μηχανικά παίγνια: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

 

β)β) Ηλεκτρομηχανικά παίγνια: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.

 

γ)γ) Ηλεκτρονικά παίγνια: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού - προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

 

β) Τυχερά παίγνια: Προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α.α. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου.

 

β.β. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λ.π.) και συνδέεται με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή / και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως μικτά παίγνια ή τυχερά παίγνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου λογίζονται το Διαδικτυακό στοίχημα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.

 

γ) Στοίχημα: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατηγορία αυτού αποτελεί το Διαδικτυακό Στοίχημα, το οποίο είναι το διεξαγόμενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Με τον Κανονισμό Παιγνίων εξειδικεύονται τα είδη του Στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτυακού Στοιχήματος.

 

δ) Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα: οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του.

 

Παιγνιομηχάνημα, το οποίο έχει εγκατεστημένο τυχερό παίγνιο ή μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε σύστημα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή / και φέρει σύστημα υπολογισμού, καταγραφής ή απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη, θεωρείται, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

 

ε) Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ): το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

 

στ) Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ): το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών.

 

ζ) Δίκτυο Επικοινωνιών: το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on) των παιγνιομηχανημάτων με το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα.

 

η) Μονάδα Πίστωσης είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο.

 

θ) Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα.

 

ι) Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα.

 

ι)α) Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout): ο λόγος των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

 

ι)β) Μικτό Κέρδος (Gross Gaming Revenue ή Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.

 

ι)γ) Συνδεδεμένες εταιρείες: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α)α) σχέση συμμετοχής, δηλαδή άμεση ή έμμεση κατοχή του ελέγχου του 10% τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, α)β)σχέση ελέγχου δηλαδή σχέση μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).

 

ι)δ) Εμπορική επικοινωνία: αποτελεί κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των παιγνίων.

 

ι)ε) Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ' ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον παρόντα αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και αντιστρόφως.

 

ι)στ) Αποκλειόμενος παίκτης: είναι ο παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/ και διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης των προσώπων που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.

 

ι)ζ) Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας.

 

ι)η. Διοργάνωση παιγνίου: Διοργάνωση παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά:

 

α. Υφίσταται η συγκρότηση ή / και η διάθεση σε τρίτους υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή παιγνίου, και η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει χώρους ή / και ανάλογο εξοπλισμό ή / και μέσα διεξαγωγής παιγνίου παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

 

β. Διενεργείται προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής παιγνίου σε τρίτους.

 

γ. Προσφέρεται παίγνιο προς διεξαγωγή ενδεικτικά είτε με την πρόσκληση τρίτων να συμμετέχουν σε αυτό είτε με την παρουσίαση των παιγνίων στα σημεία της υποδομής που είναι δυνατή η διεξαγωγή τους είτε με την ανάρτηση των παιγνίων σε οθόνες ηλεκτρονικών μέσων διεξαγωγής.

 

Το παίγνιο διοργανώνει εκείνος που κατέχει ή / και διαθέτει σε τρίτους υποδομή διεξαγωγής ή / και διενεργεί την προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής σε τρίτους ή / και προσφέρει παίγνιο προς διεξαγωγή.

 

ι)θ. Διεξαγωγή παιγνίου: Διεξαγωγή παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά:

 

α. Κατατίθεται από τον παίκτη χρηματικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου αυτός να συμμετέχει στο παίγνιο.

β. Πραγματοποιήθηκε έναρξη του παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο παίκτης.

γ. Ολοκληρώθηκε το παίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο παίκτης.

δ. Αποδίδονται στον παίκτη κέρδη.

 

Το παίγνιο διεξάγει εκείνος που το διοργανώνει ή / και εκείνος που λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τις υποδομές διεξαγωγής του παιγνίου ή / και εκείνος που έχει στην κατοχή του χώρους διεξαγωγής.

 

κ. Όπου στις κείμενες διατάξεις, πλην του άρθρου 52 του νόμου αυτού, υφίσταται η έννοια της διεξαγωγής εννοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.

 

κ)α) κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου: το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 

κ)β) Λοιπά διαδικτυακά παίγνια: τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

 

κ)γ) Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates): όσοι συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Οι Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35.

 

κ)δ) Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη: το αποτέλεσμα που προκύπτει, όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αφαιρεθεί το άθροισμα των πραγματοποιηθέντων καταθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του λογαριασμού την 01-01-του ίδιου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), την παράγραφο 8 του άρθρου 377 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), με τις παραγράφους 1-7 του άρθρου 189 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.