Νόμος 4002/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - Υποχρέωση Εχεμύθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-04-2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)) (L 119), του νόμου [Ν] 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) και του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

2. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996), επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.

 

3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ή που διαβιβάζονται σ' αυτήν από τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και συμμετοχής, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης και διεξαγωγής, καθώς και η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκλημάτων.

 

4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως και οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους ή της διακοπής της σχέσης δυνάμει της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 194 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.