Νόμος 4009/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ασυμβίβαστα - Αναστολή καθηκόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:

 

α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

 

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και

 

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Κατ' εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.

 

Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος.

 

Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

3. Η παραβίαση του ασυμβιβάστου συνεπάγεται την υποχρεωτική παραπομπή μέσω του πρύτανη ή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

 

4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν:

 

α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές,

 

β) περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι,

 

γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς,

 

δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και

 

ε) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 47 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευνητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.

 

Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, όμως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ειδικοί γραμματείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκτός αν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του καθηγητή. Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013), με την παράγραφο 11 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με το άρθρο 107 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

5. Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής.

 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη επιβάρυνση από την ιδιότητα τους ως καθηγητών.

 

Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί.

 

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ' όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

6. Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 19 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.