Νόμος 4018/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων ΙΙ.Α.9 και II.Γ.10 του άρθρου 210 του νόμου 3852/2010, το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις:

 

α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9),

 

β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10),

 

γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας,

 

δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας και

 

ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων μετατάσσεται αυτοδικαίως τη 15-10-2011 στην Περιφέρεια Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υπηρεσιών.

 

Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.

 

2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988), όπως ισχύει.

 

3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του μετατασσόμενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006).

 

Για τους υπαλλήλους του πρώην Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών , που μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια μετά την κατάργηση του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 98/2000 και μετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και η καταβολή του συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Δ16Α/012/270/ΑΦ/26-06-2002 (ΦΕΚ 822/Β/2002) απόφαση [Α] των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 του νόμου 3232/2004 και 57 του νόμου 3518/2006.

 

4. Η δαπάνη για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύνει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του νόμου 3852/2010, οι οποίοι, από την 01-01-2012 θα προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της μισθοδοσίας του μετατασσόμενου - μεταφερόμενου προσωπικού.

 

Για το οικονομικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΦ 07-120), που αυξάνονται για το σκοπό αυτόν με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων του ΕΦ 39-130 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορίζονται συγκεκριμένα και ανά σύμβαση:

 

α) ο αριθμός της πιστοποίησης από την οποία και μετά αναλαμβάνει την πληρωμή η Περιφέρεια Αττικής και

 

β) οι λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν την ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις.

 

Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπωση.

 

Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα αυτού.

 

Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής.

 

Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περιλαμβάνονται και αποζημιώσεις από εκκρεμείς δίκες, καθώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της παράδοσης - παραλαβής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις οικείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

6. Κινητά πράγματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανήματα, οχήματα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισμός που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξυπηρετούν τη λειτουργία και την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη μεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 01-09-2011 στη μίσθωση του κτιρίου, κατά το μέρος της που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των παραγράφων II.Α.9 και 11. Γ.10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 01-09-2011.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.