Νόμος 4018/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τον καθορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, των σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, το βιομετρικό δεδομένο της φωτογραφίας, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται στο δήμο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας.

 

2. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υπέχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του αν η αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής ή για την επανέκδοση της είχε υποβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απόφασης.

 

3. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδόμενων αποφάσεων από τους δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδικαίως η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων.

 

Εξαιρουμένης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η ισχύς προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών.

 

Έως την καθοριζόμενη από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ημερομηνία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3386/2005 και οι, δυνάμει αυτής, εκδοθείσες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απόφασης.

 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, επιδίδεται σε αυτόν απόφαση για τη χορήγηση άδειας διαμονής,η ισχύς της οποίας έχει λήξει, δεν απαιτείται η εκτύπωση αυτής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.

 

7. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση της μετάκλησης εποχικών εργαζομένων ή αλιεργατών, καθώς και αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει από Ελληνικές Προξενικές Αρχές των χωρών προέλευσης τους θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, που έχουν υποβληθεί προ της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, ικανοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 16Α του νόμου 3386/2005, όπως αυτές ίσχυσαν πριν από την αντικατάσταση τους με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

8. Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α' εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη Χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη.}

 

9. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν υπάλληλο της. Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήματα αντίθεσης κειμένων διατάξεων προς το Σύνταγμα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις με ιδιάζουσα σοβαρότητα ή με ευρύτερο ενδιαφέρον, η Διοίκηση, ύστερα από προηγούμενο έγγραφο αίτημα της, μπορεί να εκπροσωπείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδομένων αποφάσεων ένδικο μέσο ασκείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόνο μετά από έγγραφο αίτημα της Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.