Νόμος 4021/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:

 

1. Ηλεκτρονικό χρήμα: οποιαδήποτε νομισματική αξία αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού, υπόθεμα, που εμφανίζεται ως απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για το Σκοπό της πραγματοποίησης πράξεων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010) και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη.

 

2. Εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος: οι κατηγορίες εκδοτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και τα νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 19.

 

3. Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος: νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12 έως 19, να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα.

 

4. Μέσος όρος ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία: ο μέσος όρος του συνολικού όγκου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που συνδέονται με το ηλεκτρονικό χρήμα, το οποίο έχει εκδοθεί, από το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, όπως διαμορφώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας κατά τους προηγούμενους έξι ημερολογιακούς μήνες. Οι ημερολογιακοί μήνες υπολογίζονται την πρώτη ημερολογιακή ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα. Ο μέσος όρος ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία που προκύπτει κατά τα ανωτέρω ισχύει για τον εν λόγω ημερολογιακό μήνα.

 

5. Αντιπρόσωπος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διανέμει και εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα εξ ονόματος ενός εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος.

 

6. Ειδικά προπληρωμένα μέσα: Τα μέσα που έχουν σχεδιασθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός περιορισμένου δικτύου. Τα εν λόγω ειδικά προπληρωμένα μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένο κατάστημα ή σε συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων ή για την αγορά περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το μέρος όπου βρίσκεται το σημείο πώλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.